CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường

0

Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 879/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 2019 nhằm triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (sau đây gọi tắt là QCDC) tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch cũng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị (sau đây gọi chung là đơn vị) thuộc Bộ; đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Tại Kế hoạch, Bộ đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở:  tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và gắn với các văn bản về công tác dân vận trong tình hình mới,  đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW), Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.  Đồng thời vận động toàn thể công chức, viên chức hưởng ứng, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua: Toàn Ngành tài nguyên và môi trường thực hiện phong trào “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”; thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019, phong trào “Cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua theo các đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

Hai là, đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo thực chất, hiệu quả: Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, trong đó tập trung vào các nội dung sau: Hoàn thiện thể chế nội bộ; thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thông báo công khai để công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Điều 4 Nghị định số 149/2018/NĐ-CP; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác của đơn vị theo quy định tại Mục 3,4 Chương II Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Điều 7 Nghị định số 149/2018/NĐ-CP;  Duy trì việc tổ chức các cuộc họp giao ban của Bộ; Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2019.

Ba là, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách; thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 19/11/2011 của Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019; Chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Đề án, Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị thuộc Bộ về tinh giản biên chế năm 2019; Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo trình tự, thủ tục quy định …

Bốn là, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại:  Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở các đơn vị thuộc Bộ; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Đưa việc thực hiện QCDC ở đơn vị thành một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu đơn vị; thực hiện có hiệu quả cơ chế tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp về các lĩnh vực quản lý của Bộ, Ngành Tài nguyên và Môi trường; lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của công chức, viên chức; thực hiện công tác tiếp công chức, viên chức, tiếp công dân theo đúng quy định; giải quyết kịp thời và dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức và của công dân ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế tới mức thấp nhất việc phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

Năm là, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở: Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các Quyết định của Bộ Chính trị: số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; các tổ chức chính trị – xã hội chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ và các đơn vị theo hệ thống của từng tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Sáu là, tiếp tục kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới:  Đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ với mục tiêu bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ năm 2019; các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; phân công đối với các thành viên Ban Chỉ đạo để bảo đảm theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước;  thực hiện việc kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của một số đơn vị thuộc Bộ; xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm, Báo cáo năm 2019 và báo cáo đột xuất về kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Về tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ban cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019.

Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị tới Văn phòng Bộ để được hướng dẫn giải quyết.

(CTTĐT Bộ TN&MT)
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.