CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hưởng ứng: Ngày Tê giác Thế giới 22 tháng 9

0

Ngày Tê giác Thế giới là ngày nâng cao nhận thức cho cộng đồng quốc tế về 5 loài tê giác trên trái đất và các nỗ lực bảo tồn chúng. Năm 2021 là năm thứ 10 thế giới chào mừng ngày quốc tế về Tê giác.

Nguồn Vea.gov.vn
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.