CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hướng đến mục tiêu 89% khu công nghiệp có khu xử lý nước thải tập trung

0

Trong Nghị quyết số 69/2018/QH14 Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 xác định chỉ tiêu về tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 89%. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ TN&MT chia ra các nhóm khu công nghiệp để có giải pháp phù hợp.

Tính đến cuối năm 2018, cả nước có 283 khu công nghiệp (KCN) có cơ sở đã đi vào hoạt động với tổng diện tích các KCN đang hoạt động đạt trên 79.000ha. Trong số, 283 KCN đang hoạt động có 248 KCN đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (HTXLNTTT) chiếm 88%.

Ngoài giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và hệ thống công cụ trong hoạt động quan trắc, kết nối, giám sát các yếu tố liên quan đến môi trường, hiện nay Bộ TN&MT đang nỗ lực phối hợp chỉ đạo để hoàn thành và có kế hoạch sẽ nâng tỷ lệ này vượt chỉ tiêu đề ra. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, các giải pháp Bộ TN&MT sẽ tập trung thực hiện.

Đối với các KCN đang hoạt động và đã có hệ thống XLNTTT vận hành, Bộ TN&MT phối hợp với các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra việc vận hành các hệ thống, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xảy ra môi trường, kịp thời ứng phó khi có các sự cố, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Đối với các KCN đã có cơ sở hoạt động nhưng chưa đầu tư hoặc chưa vận hành hiệu quả hệ thống XLNTTT, trong số 35 KCN còn lại chưa đầu tư hệ thống XLNTTT, Bộ TN&MT rà soát, phân loại để có kế hoạch cụ thể đối với các KCN này.

Năm 2019, Quốc hội giao chỉ tiêu 89% KCN có khu xử lý nước thải tập trung

Nhóm các KCN đã lấp đầy 100% hoặc gần lấp đầy diện tích (tỷ lệ lấp đầy trên 70%) về cơ bản bao gồm các KCN cũ, thành lập từ trước khi có Luật Bảo vệ môi trường 2005 hoặc chủ yếu chuyển đổi từ các cụm công nghiệp thành các KCN. Qua rà soát, các cơ sở hoạt động trong các KCN này đều đã đi vào hoạt động ổn định, đã đầu tư hệ thống XLNTTT đạt QCVN quốc gia về môi trường trước khi xả ra môi trường theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của cơ sở. Đối với nhóm KCN này, Bộ TN&MT sẽ làm việc với Ban quản lý các KCN tại địa phương và các chủ đầu tư hạ tầng tại các KCN để đưa ra biện pháp quản lý chung đối với nước thải phát sinh từ các cơ sở trong KCN.

Nhóm các KCN có tỷ lệ lấp đầy thấp dưới 70% bảo gồm 02 loại. Các KCN chưa triển khai xây dựng hạ tầng, số lượng cơ sở hoạt động trong KCN nhỏ (dưới 10 cơ sở), lượng nước thải phát sinh của KCN thấp (nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm), chủ yếu là nước thải sinh hoạt và các cơ sở hoạt động trong KCN đều đã đầu tư hệ thống XLNMTT. Các KCN này có nguy cơ ô nhiễm môi trường chưa lớn tại thời điểm hiện tại, tuy nhiên Bộ TN&MT sẽ phối hợp với địa phương yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng các KCN tạm dừng thu hút đầu tư các cơ sở mới đồng thời phải có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống XLNTTT của KCN để Bộ TN&MT và chính quyền địa phương giám sát. Bộ TN&MT cũng sẽ hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đầu tư hệ thống XLNTTT theo module để phù hợp với lượng nước thải phát sinh của KCN, tránh đầu tư lãng phí không cần thiết.

Các KCN có nhiều cơ sở hoạt động, lượng nước thải phát sinh của KCN trên 200 m3/ngày đêm, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với các địa phương đôn đốc các KCN này xây dựng hệ thống XLNTTT, yêu cầu KCN tạm dừng thu hút đầu tư. Đồng thời Bộ phối hợp với Bộ KH&ĐT báo cáo Chính phủ có cơ chế hỗ trợ các chủ đầu tư xây dựng hệ thống XLNTTT đối với các KCN gặp khó khăn trong việc đầu tư.

Đối với các KCN đang hoàn thiện các thủ tục thành lập chuẩn bị đi vào hoạt động trong thời gian tới, Bộ sẽ lập danh mục và phối hợp với các địa phương theo dõi chặt chẽ việc đầu tư xây dựng của các KCN mới, kiên quyết yêu cầu các KCN đã được chấp thuận chủ trương và cấp giấy chứng nhận đầu tư, chuẩn bị đi vào hoạt động phải thực hiện đúng quy định pháp luật, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường trước khi có cơ sở thứ cấp trong KCN đi vào hoạt động; không cho phép thu hút đầu tư khi chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường, không để phát sinh các KCN hoạt động nhưng không đầu tư hệ thống XLNTTT. Về vấn đề này, Bộ TN&MT sẽ yêu cầu các địa phương không để phát sinh thêm các KCN hoạt động nhưng không đầu tư hạ tầng bào vệ môi trường.

Theo nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.