CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hướng dẫn thay đổi vị trí lưu giữ bùn thải và quan trắc khí thải tự động

0

Bộ TN&MT hướng dẫn Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem về việc thực hiện lắp đặt quan trắc khí thải tự động, liên tục.

Đối với nội dung thay đổi khu vực lưu giữ bùn thải thu hồi từ hệ thống xử lý nước thải

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, đối với dự án đã đi vào vận hành có những thay đổi không thuộc trường hợp quy định tại số thứ tự 105 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, Công ty tự quyết định, không phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại Điểm 6 Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP nêu trên, sau khi hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Công ty phải lập lại hồ sơ, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Đối với quan trắc khí thải tự động, liên tục

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, các đối tượng thuộc khoản 2 Điều này phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục các thông số môi trường cố định bao gồm: lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2 dư, bụi tổng, SO2, NOx và CO (trừ trường hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với một số lĩnh vực đặc thù không yêu cầu kiểm soát) và các thông số môi trường đặc thù được nêu trong báo cáo và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường như quan trắc thông số HF tại xưởng sản xuất axit H3PO4 và quan trắc thông số NH3 tại xưởng sản xuất phân bón DAP.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.