CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội thảo Giới thiệu phần mềm quản lý dữ liệu môi trường

0

Ngày 20/11/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo Giới thiệu phần mềm quản lý dữ liệu môi trường. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Trung tâm; đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT và các Bộ, ngành liên quan.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2019 của Bộ TN&MT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 về quản lý, kêt nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Quyết định số 1329/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2020 của Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT; Thông tư số 32/2018/TT-BTNTMT ngày 26/12/2018 của Bộ TN&MT quy định thu thập thông tin, dữ liệu TN&MT phục vụ lư trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường đã xây dựng và hoàn thiện Phần mềm quản lý dữ liệu môi trường, phục vụ công tác lưu trữ, tra cứu dữ liệu môi trường, đáp ứng nhu cầu cung cấp, chia sẻ, tra cứu, khai thác các sản phẩm, tư liệu môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Phần mềm thực hiện một số bước của công việc xây dựng cơ sở dữ liệu như: Tạo lập nội dung cho danh mục dữ liệu; chuẩn hóa dữ liệu; quét tài liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu tư liệu môi trường. Hiện các tài liệu sau khi thu thập đựơc quản lý trên Hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu môi trường, đang được vận hành tại địa chỉ  http://csdltulieu.ceid.gov.vn. Mục tiêu của phần mềm là phục vụ câp nhật thông tin mô tả, xây dựng danh mục thông tin, dữ liệu môi trường quản lý, công bố danh mục thông tin, dữ liệu môi trường năm 2019 theo Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018; bổ sung, mở rộng chức năng, nhằm quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT và các Bộ, sở, ngành liên quan đến môi trường.

Các công nghệ sử dụng cho phần mềm gồm: Mô hình ứng dụng microservice, Webserver: nodejs; Nền tảng công nghệ Nodejs, Vuejs, Mongodb, Elasticsearch; Hệ điều hành máy chủ centos 7; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mongodb; Ngôn ngữ lập trình NodeJS; Cơ sở dữ liệu sử dụng các phần mềm nguồn mở gồm MongoDB (mongodb.com) và Elasticsearch (elastic.com). Phần mềm cho phép người dùng đăng ký tài khoản khi khai thác dữ liệu; tìm kiếm, chọn dữ liệu khai thác. Sau khi chọn cho vào danh sách cần khai thác dữ liệu, cho phép xem danh sách tư liệu, dữ liệu đã đăng ký, cập nhật lại danh sách đã đăng ký, gử yêu cầu khai thác. Đối với việc quản lý phiếu khai thác, cho phép người quản trị quản lý danh sách phiếu khai thác tư liệu: Hiển thị danh sách phiếu khai thác dữ liệu; tìm kiếm phiếu khai thác (theo tên khách hàng, theo thời gian, theo hình thức đăng ký, theo hình thức nhận dữ liệu); Thống kê phiếu đã duyệt khai thác, phiếu không duyệt khai thác; Xóa phiếu khai thác không hợp lệ. Về duyệt phiếu khai thác dữ liệu: Cho phép quản lý duyệt, không duyệt phiếu khai thác dữ liệu của khách hàng. Về báo cáo dữ liệu: Xuất dữ liệu theo Báo cáo phụ lục II, III, IV – Thông tư số 32. Báo cáo tình trạng khai thác tư liệu, dữ liệu: Báo cáo các tư liệu, dữ liệu đang khai thác; tư liệu, dữ liệu quá hạn trả. Báo cáo thống kê các tư liệu, dữ liệu đã giao nộp theo từng năm và các năm. Hiện phần mềm đã hướng dẫn cụ thể việc giao nộp dữ liệu môi trường trực tuyến và cấp quyền khai thác cho các đơn vị. Theo đó, Lãnh đạo Tổng cục Môi trường; Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường; Văn phòng Tổng cục; Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch Tài chính; Các đơn vị (kể cả những đơn vị trước và sau khi sáp nhập, đổi tên) trong Tổng cục Môi trường; Các đơn vị trong, ngoài Bộ TN&MT đã nộp sản phẩm nhiệm vụ, đề tài, dự án liên quan đến dữ liệu môi trường về Trung tâm đều được cấp tài khoản để truy cập, khai thác đầy đủ danh mục sản phẩm và download file sản phẩm của chính đơn vị mình đã giao nộp; tra cứu được toàn bộ dữ liệu môi trường đã lưu trữ tại Trung tâm để phục vụ tìm kiếm, tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá, phần mềm đã đáp ứng được công tác giao nhận, tra cứu trực tuyến cho các đơn vị trong Tổng cục Môi trường và Bộ TN&MT. Dữ liệu được tra cứu nhanh theo từ khóa và tra cứu nhiều nội dung cùng một lúc. Tra cứu đựơc theo loại hình nhiệm vụ và danh mục dữ liệu môi trường đã được cụ thể hóa trong phần mềm tích hợp dữ liệu môi trường, rất khoa học, thuận tiện cho công tác quản lý, khai thác thông tin. Phần mềm tích hợp cơ sở dữ liệu tư liệu môi trường phục vụ tốt cho công tác lưu trữ và tra cứu số liệu của kho lưu trữ tư liệu  môi trường; giảm nguy cơ mất mát dữ liệu, duy trì hoạt động liên tục của hệ thống, một giải pháp sao lưu, khôi phục dữ liệu cho phép lưu trữ, khôi phục dữ liệu khi có sự cố hoặc trường hợp có sự cố xảy ra là rất cần thiết; đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh thông tin…

Bùi Hằng

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.