CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội nghị tổng kết hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

0

Chiều ngày 16//12/2020, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đã tới dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, lãnh đạo Văn phòng Tổng cục cùng tập thể lãnh đạo, công chức, cán bộ của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (BTTN&ĐDSH).

Thay mặt cho Cục BTTN&ĐDSH, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020, phương hướng các nhiệm vụ năm 2021 của đơn vị. Cụ thể, trong năm 2020, về cơ bản các hoạt động của Cục BTTN&ĐDSH đã được triển khai bám sát nội dung và tiến độ theo kế hoạch đề ra.


Phó Cục trưởng Cục BTTN&ĐDSH báo cáo tại Hội nghị

Kết quả thực hiện năm 2020

Về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Cục đã trình Bộ trưởng ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; Thông tư số 10/2020/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen;

Bên cạnh đó, Cục cũng tham gia dự thảo các văn bản trình Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 8 tháng 12 năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại;

Cùng với đó, Cục cũng tham mưu lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng nội dung về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường 2020 vừa được Quốc hội thông qua;

Đặc biệt, dù gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch COVID -19, Cục đã vận dụng sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đảm bảo phù hợp trong bối cảnh mới.

Định hướng hoạt động năm 2021

Về định hướng hoạt động năm 2021, Cục BTTN&ĐDSH sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Đa dạng sinh học, đặc biệt tổ chức đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đa dạng sinh học; Tăng cường công tác, làm việc với địa phương nhằm hướng dẫn triển khai Luật Đa dạng sinh học; xây dựng hồ sơ đề xuất sửa Luật Đa dạng sinh học; Báo cáo lãnh đạo Bộ về kế hoạch bổ sung, sửa đổi Luật Đa dạng sinh học; Xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật BVMT nội dung về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; triển khai xây dựng Chiến lược và khung pháp lý về quản lý khu dự trữ sinh quyển.

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong năm 2021 là tổ chức đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: bước đầu tổ chức xây dựng kế hoạch đánh giá tổng kết, trình Lãnh đạo Bộ ký Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, đánh giá và gửi báo cáo về Bộ để tổng hợp. Phối hợp với các chuyên gia xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và dự kiến tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý tại 03 miền Bắc, Trung và Nam trong thời gian tới.


Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Xây dựng và trình ban hành Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học trong giai đoạn 2021-2030, tầm  nhìn đến năm 2050; Báo cáo quốc gia Đa dạng sinh học giai đoạn 2011-2021; Đề án “Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040″; Chi trả dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước và biển; Phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; Ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại; Kế hoạch hành động bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước; Danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng; Xây dựng các quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật: quan trắc đa dạng sinh học; kiểm kê đa dạng sinh học và lập báo cáo đa dạng sinh học cấp quốc gia và cấp tỉnh; Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia; Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện các văn bản quản lý bảo tồn đa dạng sinh học như: quy định về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, quy định về quản lý loài ngoại lai xâm hại, quy định về quản lý loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cùng với đó là các hoạt động tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh; phát triển mạng lưới khu dự trữ sinh quyển, vườn di sản ASEAN, khu Ramsar; và triển khai các nhiệm vụ, đề tài, dự án được chuyển tiếp và mở mới năm 2021. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.


Phó Chánh văn phòng Đậng Quốc Thắng góp ý cho Cục BTTN&ĐDSH.

Sau khi nghe đại diện Cục BTTN&ĐDSH báo cáo, lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục tham dự Hội nghị đã phát biểu góp ý, đánh giá hoạt động của Cục Cục BTTN&ĐDSH trong năm vừa qua. Phó Chánh Văn phòng Đặng Quốc Thắng đã đánh giá cao sự phối hợp của Cục BTTN&ĐDSH với Văn phòng Tổng cục đặc biệt trong hoạt động cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Môi trương. Cục BTTN&ĐDSH là một trong số ít đơn vị thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ các hoạt động với Văn phòng để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tổng cục. Tuy nhiên Cục BTTN&ĐDSH cũng cần lưu ý xử lý các văn bản trên hồ sơ công việc để tránh chậm, muộn…


Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài kết luận chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài đã dành nhiều thời gian để chia sẽ với Hội nghị về tổ chức bộ máy, hoạt động triển khai các kế hoạch cũng như vai trò trách nhiệm của Cục BTTN&ĐDSH đối với công tác bảo vệ môi trường và định hướng hoạt động trong những năm tiếp theo.

Tổng cục trưởng đánh giá, với nhiều biến động về tổ chức và đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức trong năm 2020 nhưng Cục BTTN&ĐDSH đã rất nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với định hướng hoạt động trong năm 2021 như Cục BTTN&ĐDSH đã đề ra, Tổng cục trưởng cho rằng đây là một kế hoạch khá nặng nhưng rất quan trọng, khẳng định vị trí và vai trò của Cục BTTN&ĐDSH trong hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nói chung, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học nói riêng. Nhưng với truyền thống phát huy vượt khó, Tổng cục trưởng tin tưởng rằng Cục BTTN&ĐDSH sẽ tiếp tục phát huy được năng lực của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho.

Nguồn Vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.