CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Tổng cục Môi trường

0

Ngày 17/12, Văn phòng Tổng cục đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh đã tham dự và chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Phó Chánh Văn phòng Võ Thịnh Hiền trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng. Theo đó mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Lãnh đạo và công chức, lao động của Văn phòng Tổng cục đã đoàn kết, nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đã đặt ra.

Trong năm 2020, Văn phòng Tổng cục đã tập trung triển khai tham mưu, tổng hợp các nhiệm vụ trọng tâm do Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục giao như tích cực chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 9, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; rà soát, tổng hợp, xử lý 12 phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội, 06 chất vấn trực tiếp tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn; 71 kiến nghị do Ban Dân nguyện, 06 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ và 07 kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổng hợp, xây dựng 56 báo cáo môi trường phục vụ Lãnh đạo Bộ làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Cử tri; tiếp nhận và xử lý 18.935 văn bản, phát hành 7.318 văn bản cấp Tổng cục; tiếp nhận 8.461 văn bản, soạn thảo và phát hành 795 văn bản cấp Văn phòng Tổng cục; tiếp nhận và lưu trữ 2007 bộ tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Bên cạnh đó, Văn phòng Tổng cục đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục trình Lãnh đạo Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thay thế Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 27/9/2019) theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hoá để tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu chi phí thực hiện cho người dân và doanh nghiệp cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính, từng bước xóa bỏ các khâu trung gian không cần thiết. Đến tháng 12/2020, Tổng cục môi trường đã tiếp nhận và xử lý 1.602 hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng tiến độ đã đặt ra. Ban hành các quy trình nội bộ về thanh quyết toán nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác kế hoạch – tài chính của đơn vị dự toán cấp 3 của Khối Văn phòng Tổng cục.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công tác thông tin – tuyên truyền đã được Văn phòng Tổng cục chú trọng triển khai bám sát kế hoạch thông tin, tuyên truyền năm 2020 của Tổng cục; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Tổng cục triển khai các nội dung thông tin, tuyên truyền thông qua Cổng Thông tin điện tử Trang thông tin điện tử của các đơn vị của Tổng cục Môi trường, Tạp chí Môi trường; thực hiện lồng ghép nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền với các hội thảo/ hội nghị, in ấn, phát hành các báo cáo, tài liệu hướng dẫn và lồng ghép trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Năm 2020, Văn phòng Tổng cục đã phối hợp, thực hiện đăng 895 tin bài tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Môi trường, ngành môi trường.

Chánh Văn phòng Tổng cục Hồ Kiên Trung phát biểu tại Hội nghị

Đối với công tác vận hành, theo dõi đường dây nóng về ô nhiễm môi trường, Văn phòng Tổng cục đã tiếp tục triển khai có hiệu quả việc vận hành, duy trì đường dây nóng liên tục 24/7, góp phần tạo bước chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của các địa phương đối với công tác tiếp nhận, xử lý thông tin các vụ việc phản ánh về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Trong năm 2020, đường dây nóng của Tổng cục đã tiếp nhận 345 thông tin phản ánh, kiến nghị, các kiến nghị đã được chuyển đến đúng cấp có thẩm quyền xử lý, đến nay đã xử lý 243 vụ việc, các vụ việc còn lại đang được xác minh, xử lý; cùng với đó, Văn phòng Tổng cục đã báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo xử lý 112 tin phản ánh về ô nhiễm môi trường trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

Bên cạnh đó, Văn phòng Tổng cục đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án được giao, trong đó đặc biệt là đã giúp việc Lãnh đạo Tổng cục tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ phục vụ xây dựng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; theo dõi, tổng hợp các kiến nghị khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT; tổ chức triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương theo Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT; đôn đốc triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 25/CT-TTg tại các Bộ, ngành, địa phương; Nghị quyết số 35/NQ-CP và Quyết định số 1287/QĐ-TTg…

Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Võ Thịnh Hiền trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Về phương hướng chương trình công tác năm 2021, Văn phòng Tổng cục sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục; triển khai tốt công tác hành chính – quản trị; Văn thư – lưu trữ và công tác tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đúng tiến độ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục, nâng cao chất lượng tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường; đẩy mạnh công tác kế hoạch – tài chính; tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục giao.

Góp ý tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể Lãnh đạo, cán bộ của Văn phòng Tổng cục đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Văn phòng đã chủ động phối hợp, giúp đỡ các đơn vị triển khai tốt các nhiệm vụ được giao như kiểm soát, giải quyết các thủ tục hành chính; rà soát, luân chuyển văn bản; công tác hậu cần khi tổ chức các sự kiện lớn của Tổng cục; thông tin tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử. Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng Văn phòng cần rà soát, định hướng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, các dịch vụ công trực tuyến bám sát theo các quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2020; tăng cường công tác cập nhật tiến độ xử lý văn bản của các đơn vị; tăng cường phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục trong công tác triển khai các dự án, nhiệm vụ đặc thù.

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh đánh giá cao tập thể Lãnh đạo, cán bộ của Văn phòng Tổng cục đã đoàn kết, nỗ lực, đồng hành cùng Tổng cục hoàn thành tốt một số nội dung công việc quan trọng như xây dựng Luật Bảo vệ môi trường 2020; chủ động trong chuyển đổi hình thức chỉ đạo, điều hành của Tổng cục trong tình hình mới; nâng cao chất lượng các báo cáo tuần, quý, tháng…; công tác văn thư lưu trữ có sự chuyển biến; công tác xử lý các văn bản hồ sơ công việc trực tuyến đã đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao; phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền. Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác văn phòng trong năm.

Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Văn phòng Tổng cục cần tập trung nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao để đáp ứng yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với công tác văn phòng. Phó Tổng cục trưởng đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm mà Văn phòng Tổng cục cần tập trung triển khai trong năm tới như:  cần chủ động, tham mưu ban hành sớm các thông báo kết luận của Lãnh đạo Tổng cục; nghiên cứu, đổi mới hình thức các báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều thành của Lãnh đạo Tổng cục theo hướng sử dụng nhiều số liệu, biểu đồ kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin; khắc phục các bất cập trong việc phân phối văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử; xử lý kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác hành chính – quản trị, công tác quản lý tài sản; ban hành đầy đủ các quy trình xử lý nội bộ để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao chất lượng tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục; tham mưu xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng; có kế hoạch chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng việc thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực; rà soát, đề xuất việc bảo đảm máy móc, trang thiết bị, điều kiện làm việc tốt hơn cho các đơn vị, công chức thuộc Khối Văn phòng Tổng cục./.

Toàn cản​h Hội nghị

Nguồn Vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.