CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Tổng cục Môi trường

0

Ngày 22/12, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT): Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Khoa học, Công nghệ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Hội nghị có sự tham dự đông đủ các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, lãnh đạo cấp phòng và công chức, viên chức, lao động của Tổng cục Môi trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài cho biết trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc sát sao của tập thể Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức Tổng cục Môi trường, cùng với sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần không nhỏ vào thành công chung của toàn ngành tài nguyên và môi trường. Trong đó, Tổng cục Môi trường đã hoàn thành chương trình xây dựng văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn cho công tác bảo vệ môi trường; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý rác thải, thúc đẩy các giải pháp thực hiện tái chế, tái sử dụng rác thải , giảm thiểu rác thải nhựa; hướng dẫn các địa phương bảo đảm vấn đề vệ sinh môi trường trong phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Tổng cục Môi trường. Theo đó, năm 2020, Tổng cục Môi trường đã thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, Tổng cục đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 – 4 đối với 41 thủ tục hành chính; thực hiện việc quản lý điều hành, ký số hoàn toàn trên môi trường mạng và kết nối với các địa phương theo đúng chỉ đạo của Bộ. Thực hiện việc công bố thông tin chất lượng môi trường, trong đó có thông tin về chất lượng môi trường không khí trên các phương tiện thông tin truyền thông, trang thông tin điện tử, đặc biệt đã xây dựng ứng dụng Envisoft trên thiết bị di động để công bố thông tin trực tuyến về chất lượng môi trường không khí trên phạm vi toàn quốc.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng văn bản, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến độ đề ra; đặc biệt đã tập trung mọi nguồn lực để tổ chức tham mưu xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; đồng thời trình ban hành 01 Nghị định của Chính phủ, 01 Quyết định, 02 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; 02 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng cục Môi trường đã tích cực tham gia đoàn công tác của Bộ cũng như trực tiếp tổ chức các đoàn công tác làm việc tại các địa phương nhằm chỉ đạo, hướng dẫn, trực tiếp nắm bắt để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai chính sách pháp luật về BVMT ở cơ sở.

Cũng trong năm 2020, Tổng cục Môi trường đã nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, cấp phép, công nhận, chứng nhận về môi trường theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nội bộ đã ban hành; ban hành 26 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, hình thành cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Tổng cục, quy định rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong từng khâu xử lý.

Tổng cục Môi trường đã tiếp tục chủ động thực hiện các hoạt động giám sát về môi trường đối với các cơ sở, dự án lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đảm bảo các dự án vận hành, hoạt động an toàn về môi trường thông qua việc tiếp tục duy trì, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các Tổ giám sát môi trường, đặc biệt, trong tháng 12/2020, Tổng cục đã chủ trì, tổ chức Hội đồng Giám sát liên ngành và phiên họp đánh giá kết quả khắc phục các vi phạm và thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh sau 03 năm triển khai; tích cực phối hợp tốt với các địa phương xử lý hàng chục thông tin phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó có nhiều vụ việc được Tổng cục Môi trường tổ chức kiểm tra, xác minh nhanh để kịp thời xử lý; tiếp tục duy trì, vận hành có hiệu quả của Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ô nhiễm môi trường, trong năm 2020, đã tiếp nhận và yêu cầu địa phương xử lý theo thẩm quyền hơn 1.500 thông tin, phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường, trong đó hơn 1.000 thông tin vụ việc đã được xử lý.

Tổng cục Môi trường đã kiểm soát chặt chẽ môi trường các khu vực tập trung nhiều nguồn thải như khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, lưu vực sông và làng nghề, tính đến nay đã có 250/280 khu công nghiệp đang hoạt động có khu xử lý nước thải tập trung (đạt 89,6%), trong đó có 219 khu công nghiệp đã thực hiện đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục (chiếm 87,6%). Công tác kiểm tra, thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường đã được Tổng cục Môi trường tập trung triển khai theo đúng quy định, kế hoạch.

Trong năm 2020, Tổng cục Môi trường đã tích cực triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và duy trì, vận hành tốt hệ thống thông tin của mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý môi trường.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường đã được Tổng cục Môi trường triển khai, đổi mới phương thức tuyên truyền thông qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục, Tạp chí Môi trường và các cơ quan truyền thông đại chúng để đưa tin, tuyên truyền nhanh chóng, chính xác và kịp thời về các sự kiện nổi bật của ngành môi trường.

Nhằm đảm bảo hiệu quả các mục tiêu bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, trong năm 2021, Tổng cục Môi trường sẽ tập trung thực hiện một số hoạt động chính như: xây dựng, tham mưu trình ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và hài hòa với quốc tế; kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đúng quy định; đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; tăng cường năng lực quan trắc và cảnh báo môi trường vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn thải và khu vực nhạy cảm về môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; thúc đẩy triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, khoa học và công nghệ về bảo vệ môi trường.

Đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã có phát biểu tham luận tại Hội nghị. Trong đó, Ông Nguyễn Kim Tuyển, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc, thay mặt Lãnh đạo 03 Cục bảo vệ môi trường vùng phát biểu tham luận về công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và công tác giám sát, ứng phó sự cố môi trường; Ông Nguyễn Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra phát biểu tham luận về kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành để Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống; Ông Nguyễn Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng phát biểu tham luận về các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng không khí. Các tham luận tại Hội nghị được các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao.

Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc Nguyễn Kim Tuyển trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đều đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2020 của Tổng cục và ghi nhận, cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, chia sẽ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ TN&MT giao trong thời gian qua. Trong đó, các ý kiến phát biểu cho rằng, năm 2021, Tổng cục Môi trường nên tập trung vào các nhiệm vụ thanh tra chuyên đề; lựa chọn cách thức, hình thức thanh tra, giám sát thanh tra đảm bảo thời gian, chất lượng; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý nhanh thông tin phản ánh, kiến nghị về môi trường thông qua đường dây nóng; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là thông tin, dữ liệu kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, hình thành cơ sở dữ liệu đồng bộ về lĩnh vực môi trường; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế,…để phục vụ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhất trí với các nội dung của Báo cáo của Tổng cục Môi trường. Trong đó, một số kết quả đã đạt được trong năm 2020 rất đáng khích lệ, có nhiều thay đổi căn bản so với năm 2019 như: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, kế hoạch,… được quan tâm thực hiện tốt, đánh dấu bằng sự kiện Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã được Quốc hội đồng thuận, thông qua với nhiều điểm mới, thể chế hóa chủ trương, quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; đã kịp thời phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường trên phạm vi toàn quốc; đã chủ động tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để xử lý nhiều vụ việc môi trường nóng, bức xúc được dư luận và báo chí phản ánh; công tác bảo vệ môi trường đã chuyển từ bị động khắc phục sang chủ động phòng ngừa, ứng phó,… Bên cạnh các kết quả đạt được, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Tổng cục Môi trường để khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới. Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phải tập trung xây dựng Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 ngay từ đầu năm, để tập trung tổ chức triển khai xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đúng tiến độ trình các cấp để Luật đi vào cuộc sống; tiếp tục phát huy thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; tăng cường các hoạt động thanh tra đột xuất; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn; tăng cường năng lực quản lý, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn, nhất là chất thải rắn sinh hoạt,…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT nói chung và của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói riêng; sự phối hợp tích cực của các đơn vị trực thuộc Bộ thời gian qua. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, năm 2021, Tổng cục Môi trường tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đặc biệt liên quan đến quy trình, trình tự cấp các loại giấy phép để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và phù hợp với quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tăng cường làm việc theo nhóm sinh hoạt chuyên môn tại các đơn vị để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn, nhất là các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước, không khí; tăng cường hơn nữa các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn; tăng cường năng lực quan trắc và cảnh báo môi trường vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn thải và khu vực nhạy cảm về môi trường; đẩy nhanh việc xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, khoa học và công nghệ về môi trường; nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương trong lĩnh vực môi trường./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Theo VEA

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.