CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội nghị Cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự phục vụ đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025

0

Ngày 14/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự phục vụ đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT và 140 đại biểu.

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 115-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 và Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Căn cứ Kế hoạch số 1976-KH/ĐU ngày 28/10/2019 và Hướng dẫn số 2029-HD/ĐU ngày 29/11/2019 của Đảng ủy Bộ TN&MT về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ TN&MT; Đảng ủy Bộ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Bộ đồng chí Lê Công Thành cho biết, công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, các hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác cán bộ; về cơ bản phải căn cứ vào quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2026 của Bộ; chú ý phát hiện những nhân tố mới có phẩm chất chính trị, đạo đức; có trình độ, năng lực thực tiễn và có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học và cán bộ làm chuyên trách công tác đảng để tham gia cấp ủy.

Công tác nhân sự cấp ủy phải tiến hành theo đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy, chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đủ tiêu chuẩn, điều kiện và uy tín để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị sẽ diễn ra trong cả ngày 14/7. Trong buổi sáng, hội nghị sẽ thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự tái cử tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vào buổi chiều hội nghị sẽ lấy phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Báo TNMT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.