CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hoạt động nhận ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

0

Quỹ BVMTVN đã triển khai công tác tiếp nhận ký quỹ của các đơn vị có dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn cả nước từ năm 2008 theo Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ và hiện nay đang thực hiện theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư 08/TT-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính.

Tính đến thời điểm 30/6/2019, Quỹ BVMTVN đã tiếp nhận ký quỹ của 261 đơn vị khai thác khoáng sản với tổng số tiền nhận ký quỹ là 163,51 tỷ đồng, đã hoàn trả cho các đơn vị hoàn thành dự án cải tạo môi trường với số tiền là 10,79 tỷ đồng. Riêng trong giai đoạn 2014 – tháng 6/2019 đã tiếp nhận ký quỹ với tổng số tiền 79,62 tỷ đồng, đã hoàn trả cho các đơn vị đã hoàn thành dự án cải tạo môi trường tiền ký quỹ 8,64 tỷ đồng.

Công tác tiếp nhận hồ sơ ký quỹ chủ yếu thực hiện thông qua đường bưu điện đã làm giảm chi phí cho các đơn vị, tránh phiền hà gây khó khăn cho các đơn vị ký quỹ. Việc quản lý tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của Quỹ BVMTVN được quản lý chặt chẽ và đúng quy định theo Thông tư 08/TT-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính.

Đối với hoạt động nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu đối với các tổ chức và cá nhân trong nhập khẩu phế liệu, Quỹ Bảo vệ môi trường đã triển khai ngay khi Nghị định 38/2015/NĐ – CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, trên thực tế kết quả thực hiện đến nay vẫn chưa có đơn vị nào ký quỹ nhập khẩu phế liệu tại Quỹ. Việc không có đơn vị nào ký quỹ nhập khẩu phế liệu tại Quỹ là do quy định tại khoản 2 Điều 57 của Nghị định 38/2015/NĐ – CP của Chính phủ: “Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thực hiện hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại nơi tổ chức, cá nhân mở tài khoản giao dịch chính” nên các Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phê liệu đã thực hiện tại ngân hàng thương mại nơi tổ chức, cá nhân mở tài khoản giao dịch chính để thuận tiện và nhanh chóng không mất thời gian phải gửi hồ sơ tới Quỹ.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam không được giao thực hiện nhiệm vụ nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu đối với các tổ chức và cá nhân trong nhập khẩu phế liệu.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.