CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hoàn thiện việc xây dựng phần mềm hỗ trợ tác nghiệp quản lý công tác Kế hoạch – Tài chính của Tổng cục Môi trường

0

Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ nói chung và trong công tác quản lý Kế hoạch – Tài chính nói riêng, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Tổng cục Môi trường. Trong năm 2019, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường đã xây dựng công cụ hỗ trợ tác nghiệp quản lý công tác kế hoạch tài chính đã hình thành thành một cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin nhanh chóng và chính xác tới các đơn vị liên quan. Đó là công cụ đảm bảo sự thống nhất về quản lý, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Môi trường. Với mục tiêu cụ thể  là nâng cao khả năng chia sẻ thông tin: Thông tin thực hiện của Nhiệm vụ được quản lý xuyên suốt từ khi bắt đầu hình thành nhiệm vụ đến khi nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của nghiệm vụ. Từng bộ phận, cá nhân liên quan đến nhiệm vụ được chia sẻ, tra cứu và cập nhật các thông tin khác nhau dựa vào chức năng và nhiệm vụ được giao trong tổ chức.

 Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin là xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính:

Quản lý các thông tin thuộc tính liên quan đến Nhiệm vụ như: thông tin chung của nhiệm vụ, thông tin nguồn kinh phí, thông tin giao dự toán theo từng năm thực hiện nhiệm vụ, thông tin thẩm định phê duyệt Thuyết minh dự toán, thông tin đấu thầu các gói thầu thuộc nhiệm vụ, thông tin nghiệm thu nhiệm vụ qua từng cấp, thông tin giải ngân, quyết toán, sản phẩm bàn giao. Xây dựng các trường dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản lý chi tiết từng giai đoạn thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng cơ sở dữ liệu các tài liệu lưu trữ: Có thể đính kèm toàn bộ văn bản, tài liệu (các tài liệu từ khi bắt đầu triển khai đến khi kết thúc) lên phần mềm dưới dạng file word, excel, pdf, ảnh…Cho phép tải xuống và xem trực tiếp văn bản trên hệ thống. Lưu trữ, phân loại tài liệu theo từng thư mục, theo từng nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý cũng như tìm kiếm nhanh và dễ dàng.

Công tác báo cáo thống kê: Hệ thống cung cấp công cụ cho phép người dùng dễ dàng tạo lập các bản báo cáo, thống kê một cách nhanh chóng và chính xác. Các báo cáo, các bản thống kê là những tài liệu phản ánh một cách rõ ràng, tổng quát hiệu quả giải quyết công việc. Kết xuất dữ liệu, báo cáo theo yêu cầu.

Công tác tìm kiếm: Tra cứu các thông tin nhiệm vụ theo nhiều tiêu chí.

Về quản lý nhà nước: Cung cấp kịp thời nhanh chóng các thông tin, báo cáo khi cán bộ quản lý có yêu cầu. Thông qua phần mềm cán bộ quản lý theo dõi và giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, qua đó có những chỉ đạo kịp thời để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của nhiệm vụ cần quản lý.

Mô tả kiến trúc hệ thống:  Kiến trúc công nghệ tổng thể của hệ thống phân thành 3 tầng chính: Tầng ứng dụng bao gồm các ứng dụng quản lý: Quản lý thông tin nhiệm vụ; Quản lý giao dự toán, điều chỉnh dự toán; Quản lý thông tin thẩm định, phê duyệt thực hiện nhiệm vụ; Quản lý tiến độ giải ngân của nhiệm vụ; Quản lý kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quản lý thông tin chi tiết gói thầu của nhiệm vụ; Quản lý thông tin nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở; Quản lý thông tin nghiệm thu cấp tổng cục; Quản lý thông tin quyết toán nhiệm vụ; Quản lý thông tin phê duyệt hoàn thành nhiệm vụ; Quản lý danh sách sản phẩm của từng nhiệm vụ; Tra cứu; Báo cáo; Điều hành; Tầng ứng dụng công nghệ lập trình .NET, ngôn ngữ lập trình C#,  HTML5, Jquery, JavaScript. Tương thích với các trình duyệt thông dụng như Chrome, Iexplorer, FireFox, Safari; Tầng công nghệ và dịch vụ, bao gồm các dịch vụ về: Bảo mật thông tin; Sao lưu phục hồi dữ liệu; Dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu.

Công nghệ sử dụng:

Hệ điều hành máy chủ WindowServer
Webserver Microsoft IIS
Cơ sở dữ liệu SQL Server
Ngôn ngữ lập trình ASP.NET
Công cụ lập trình VisualStudio
Công cụ phân tích – thiết kế Rational Rose, Enterprise Architect
Công cụ lập kế hoạch, báo cáo, viết tài liệu Microsoft Project, MS Excel, Word

Tầng CSDL: Lưu trữ, xử lý các truy vấn, cập nhật dữ liệu do Hệ quản trị CSDL MS SQL server và Hệ điều hành Windows Server đảm nhiệm. SQL Server là hệ quản trị CSDL nổi tiếng nhất hiện nay, vận hành ổn định, chi phí bảo trì thấp, khả năng quản lý dữ liệu lớn, cho phép chạy các ứng dụng phức tạp trên nhiều nền tảng, khả năng bảo mật dữ liệu nhiều lớp, dễ dàng nâng cấp và bảo trì, đảm bảo tốc độ truy vấn dữ liệu nhanh.

Quy trình xây dựng phần mềm ứng dụng tuân thủ Thông tư 26/2014/TT-BTNMT, xây dựng phần mềm bao gồm các bước sau:

Thu thập yêu cầu; Phân tích yêu cầu; Thiết kế; Lập trình; Kiểm thử; Triển khai; Quản lý và cập nhật thay đổi; Nghiệm thu và giao nộp sản phẩm; Bảo trì phần mềm.

Việc xây dựng phần mềm quản lý nhiệm vụ Kế hoạch – Tài chính mang lại lợi ích về nhiều mặt và có ý nghĩa sử dụng lâu dài. Sản phẩm của nhiệm vụ phục vụ vừa trực tiếp, vừa gián tiếp cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đổi mới. Việc triển khai nhiệm vụ đã mang lại những kinh nghiệm, kiến thức, tiết kiệm thời gian, thông tin đa ngành về công tác quản lý nhiệm vụ Kế hoạch tài chính của Tổng cục Môi trường, khẳng định sự liên kết, phối hợp thực hiện giữa các đơn vị về vai trò và tầm quan trọng của công tác ứng dụng CNTT trong quản lý thông tin Kế hoạch – Tài chính trong Tổng cục Môi trường để đem lại hiệu quả cao nhất. Nhiệm vụ hoàn thành đã có thêm nhiều cơ sở trong công tác quản lý các nhiệm vụ trong lĩnh vực Quản lý Nhà nước và hoạt động sự nghiệp phục vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, tránh được sự trùng lặp về nội dung và tăng khả năng đề xuất các nhiệm vụ mở mới của Tổng cục, thừa kế từ các dự án, nhiệm vụ đã thực hiện để cải tiến, sáng tạo, đổi mới kế hoạch nhiệm vụ trong những năm tới một cách thống nhất./.

CEID

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.