CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hoàn thiện công cụ hỗ trợ tác nghiệp công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác bảo vệ môi trường

0

Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin đã được Chính phủ nói chung và ngành Tài nguyên Môi trường nói riêng ứng dụng rất nhiều trong công tác quản lý nhà nước và đã thu được các kết quả khả quan, tiết kiệm sức người và tiền của. Tổng cục Môi trường được đánh giá là một trong những đơn vị tích cực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có những ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý nhà nước. Hiện nay sản phẩm, dữ liệu của các công tác điều tra, quan trắc, quản lý ô nhiễm môi trường, kết quả thanh tra, kiểm tra môi trường trên phạm vi toàn quốc…trong Tổng cục cơ bản là công nghệ số, đáp ứng yêu cầu quản lý và chuyên môn hướng tới hình thành chính phủ điện tử: tin học hóa việc thu nhận, cập nhật dữ liệu về môi trường trong quá trình thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, quan trắc…; tin học hóa các nghiệp vụ quản lý hành chính, tăng cường sử dụng văn bản điện tử…v.v.

Đã có rất nhiều hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về môi trường được xây dựng bởi các đơn vị trong Tổng cục thông qua các nhiệm vụ, dự án như: Hệ thống Website thông tin dữ liệu không gian môi trường; Hệ thống CSDL hồ sơ thẩm định và ĐTM; Hệ thống thông tin Quản lý chất thải nguy hại; Website về quản lý ô nhiễm tồn lưu, CSDL lưu trữ hồ sơ, chia sẻ và trao đổi thông tin, dữ liệu về kết quả kiểm tra, thanh tra môi trường trên phạm vi toàn quốc; CSDL LVS Nhuệ-Đáy, CSDL LVS Cầu, Cơ cở dữ liệu và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; Hệ thống CSDL quốc gia về đa dạng sinh học …

Hệ thống thanh tra được xây dựng dựa trên tiêu chí  là công cụ nhập thông tin thanh tra online nhằm đáp ứng nhu cầu tích hợp thông tin các đoàn thanh tra về sai phạm của đối tượng bị thanh tra thường xuyên và đột xuất, kiểm tra biện pháp khắc phục, xử phạt hành chính.

Hệ thống thanh tra là “công cụ hỗ trợ tác nghiệp công tác thanh tra, kiểm tra” phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường. Đến nay, phần mềm đã xây dựng xong, đáp ứng được những tiêu chí sau:

– Nhập số liệu theo các quyết định thanh tra, kết luận thanh tra;

– Tra cứu theo các tiêu chí khác nhau;

Hệ thống thanh tra giúp người dùng có thể tra cứu theo nhiều tiêu chí khác nhau, có thể tra cứu theo năm thanh tra, theo vùng miền, theo lưu vực sông, theo loại hình sản xuất, theo số quyết định thành lập đoàn thanh tra, có thể tra cứu xem cơ sở thanh tra nào vi phạm…

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ về việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường luôn là công tác quan trọng và vô cùng cần thiết. Rà soát, hướng dẫn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích; kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để khắc phục tình trạng ô nhiễm. Tích cực chỉ đạo thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải,…

Hệ thống thanh tra được thiết kế được thiết kế, xây dựng giữa các phần chặt chẽ dựa theo các thông tin trên bản kết luận thanh tra của các cục BVMT để đảm bảo lưu giữ, tra cứu thông tin một cách chính xác, nhanh gọn, bao quát được thông tin của các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp…

– Quản lý thông tin cơ sở sản xuất

– Quản lý thông tin quyết định thanh tra

– Quản lý thông tin các kết quả thanh tra: nước thải, khỉ thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, các thủ tục hành chính… đối với các cơ sở sản xuất

– Quản lý thông tin các khu công nghiệp

– Báo cáo thống kê

– Quản lý người dùng

Sau khi đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở bị thanh tra, đoàn sẽ đưa ra Quyết định xử phạt đối với những cơ sở bị vi phạm. Từ đó đưa ra kết luận thanh tra đối với cơ sở đó. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, có những cơ sở có hai hay nhiều địa chỉ hoạt động. Vì thế phần mềm thanh tra phải thiết kế sao cho phù hợp để có thể thống kê hết các số liệu thanh tra.

Để thuận tiện cho việc tra cứu và quản lý dữ liệu giữa các cục BVMT, hệ thống xây dựng được chia thành 3 link tương ứng với 3 miền Bắc, Trung, Nam như sau:

+ Miền Bắc: http://thanhtra.ceid.gov.vn

+ Miền Trung: http://thanhtramientrung.ceid.gov.vn

+ Miền Nam: http://thanhtramiennam.ceid.gov.vn

Các trường trên hệ thống cũng được bố cục và chia theo phân nhóm rất chi tiết, rõ ràng, thuận tiện cho việc tra cứu. Hệ thống được phân thành 2 nhóm lớn chính:

+ Nhóm lớn 1: Các trường nhập, tra cứu dữ liệu.

+ Nhóm lớn 2: Các trường kiết xuất dữ liệu.

Cấu trúc của hệ thống thanh tra

Bảng thống kê tổng hợp dữ liệu đã nhập vào hệ thống

Tên miền

Năm 2017 2018
Kết luận thanh tra Quyết định xử phạt Kết luận thanh tra

Quyết định xử phạt

Miền Bắc

135 70 84

58

Miền Trung

96 2 33

27

Miền Nam 88 21 90

Hệ thống thanh tra là một công cụ hỗ trợ nghiệp vụ quản lý Nhà nước,do đó cần được xây dựng phải phù hợp với các văn bản, quy định của Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với các yêu cầu của hệ thống thông tin ngành Tài nguyên môi trường, dễ sử dụng. được xây dựng phải phù hợp với tác nghiệp công tác thanh kiểm tra, đảm bảo nhập dữ liệu thanh tra theo đoàn online trên hệ thống và ghi lại lịch trình real time trong quá trình thanh tra, cập nhật thông tin dễ dàng, liên tục, đồng bộ hoá với phần mềm lưu trữ hồ sơ thanh tra, kết quả thanh tra.

Hệ thống được thiết kế trên cơ sở công nghệ thông tin hiện đại, có độ tin cậy cao, kết nối và sử dụng các thiết bị theo kiểu module để dễ dàng mở rộng và nâng cấp về sau khi có nhu cầu. Đồng thời hệ thống phải dễ dàng kết nối với các hệ thống khác khi cần trao đổi thông tin./.

CEID

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.