CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường

0

Năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt công tác BVMT, nhất là hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường hiệu quả hoạt động BVMT, tập trong giải quyết điểm nóng, các vấn đề môi trường lớn, bức xúc được đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước quan tâm, kiến nghị, quyết tâm tạo sự chuyển biến mới trong công tác BVMT.

Một số kết quả nổi bật đó là:

Thứ nhất, năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TN&MT tập trung sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2014, chuyển từ sửa đổi, bổ sung một số điều sang xây dựng Luật BVMT sửa đổi nhằm hình thành hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện và thống nhất về BVMT, khắc phục bất cập, vướng mắc của hệ thống pháp luật hiện hành, thể chế hóa chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, tạo cở sở pháp lý cho việc giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, các vấn đề môi trường mới nổi lên của đất nước, chuẩn bị nền tảng pháp lý cho hoạt động BVMT trong giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững của đất nước trong thập niên tới.

Thứ hai, cùng với việc sửa đổi, bổ sung Luật BVMT, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo triển khai xây dựng Chiến lược BVMT quốc gia, quy hoạch BVMT quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo hướng hội nhập, đáp ứng yêu cầu BVMT trong tình hình mới, thiết lập cơ chế thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về CTR từ Trung ương đến địa phương, tăng cường thể chế quản lý chất lượng không khí, nhất là trong các thành phố lớn.

Thứ ba, trong năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT. Nghị định được xây dựng, hoàn thiện trên tinh thần quán triệt, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT, đặc biệt là nhấn mạnh quan điểm “không phát triển kinh tế bằng mọi giá; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, đổi mới phương thức quản lý môi trường “từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa”và “kết hợp tiền kiểm với hậu kiểm”; cải cách mạnh thủ tục hành chính (TTHC); quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân; lồng ghép một số TTHC trong các lĩnh vực có liên quan đến BVMT.

Thứ tư, Bộ TN&MT đang trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT; trong đó đã quy định rõ đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể hóa các biện pháp khắc phục hậu quả, nguyên tắc áp dụng trong quá trình thực hiện xử phạt; bổ sung quy định xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật về BVMT được quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Thứ năm, bên cạnh đó, năm 2019, các Bộ, ngành cũng đã tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản về BVMT, bao gồm: 05 Nghị định, 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 11 Thông tư, 05 Quyết định, Chỉ thị của các Bộ ngành, 01 văn bản hợp nhất nghị định (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo).

Thứ sáu, Bên cạnh việc triển khai xây dựng các văn bản pháp luật, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường theo hướng hội nhập, đáp ứng yêu cầu BVMT trong tình hình mới. Bộ TN&MT đã rà soát, đề xuất kế hoạch sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và tiệm cận với các quy chuẩn quốc tế về môi trường. Bộ NN&PTNT đã ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Bộ Giao thông vận tải đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm của tàu. Một số địa phương cũng đã ban hành quy chuẩn địa phương.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.