CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hòa Bình Bảo vệ môi trường không khí

0

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Công văn triển khai một số nội dung về bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Tỉnh Hòa Bình xác định sẽ bố trí nguồn lực đầu tư, lắp đặt các trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục tại các vị trí, khu vực có nguồn phát sinh bụi và khí thải lớn trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông đảm bảo không chở quá tải, có che chắn đảm bảo không phát tán bụi khi tham gia giao thông. Phun tưới rửa đường các trục, tuyến đường giao thông chính, các công trình giao thông đang thi công, có các biện pháp quản lý xe ra vào công trình… Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Cùng đó, Hòa Bình sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng đảm bảo có che chắn, phun tưới ẩm đường, thu gom chất thải phát sinh nhằm hạn chế phát tán bụi, khí gây ô nhiễm môi trường xung quanh;

Tích cực kiểm tra, yêu cầu các cơ sở khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; Quản lý chặt chẽ các nguồn chất thải từ hoạt động chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường. Nghiêm cấm việc phát nương, làm rẫy, đốt phá rừng; tự đốt rác trong khu dân cư, công trình xây dựng…

 Tỉnh Hòa Bình cũng xác định đẩy mạnh vận động các hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ hạn chế, không sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt, tiến tới kiên quyết cấm sử dụng toàn bộ than tổ ong làm nguyên liệu đốt từ năm 2021.

Vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.