CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hậu Giang: Triển khai Chương trình hành động bảo vệ môi trường

0

Để cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường ở các khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp, UBND tỉnh Hậu Giang vừa mới triển khai Chương trình hành động bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, trong những năm qua, công tác BVMT luôn được tỉnh Hậu Giang quan tâm triển khai thực hiện và đã đạt một số kết quả tích cực. Song, bên cạnh những kết quả đạt được thì tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ vẫn xảy ra ở một số khu vực ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Đặc biệt là ô nhiễm môi trường tại các bãi rác tập trung trên địa bàn tỉnh chưa được giải quyết dứt điểm; đồng thời, việc xử phạt các hành vi vứt rác bừa bãi chưa được thực hiện.

Nhằm đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội với nhiệm vụ BVMT, phòng ngừa và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm do chất thải từ các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, UBND tỉnh Hậu Giang đề ra chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn đô thị đạt 96%; 50% trong tổng số hộ gia đình ở đô thị thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn; 50% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở khu vực nông thôn được phân loại, thu gom, xử lý tập trung.

Ben cạnh đó, 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường; 100% dự án đầu tư mới phù hợp với quy hoạch phải có hệ thống xử lý chất thải và công trình BVMT hoàn thiện; 50% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đúng quy định; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh bãi lưu chứa rác lộ thiên vẫn chưa được xử lý dứt điểm

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị – xã hội, hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã thành phố cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng về BVMT; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cơ sở sản xuất phát sinh nguồn thải lớn; bảo vệ, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hợp lý, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Cùng với đó, các ngành chức năng của tỉnh Hậu Giang hoàn thiện mạng lưới quan trắc nhằm kịp thời giám sát diễn biến chất lượng môi trường, cảnh báo và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường; xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025; vận hành hiệu quả và khai thác dữ liệu các trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, đánh giá sức chịu tải của sông chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và tham mưu ban hành hạn ngạch xả nước thải vào sông để tăng cường công tác quản lý; triển khai các giải pháp để bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, các loài sinh vật và tài nguyên di truyền; kiểm soát và quản lý đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên cạn, các vùng đa dạng sinh học đất ngập nước và khu vực có tính đa dạng sinh học cao.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.