CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hạng mục 28 – QHMT Vùng KTTĐ phía Nam

0

Hạng mục 28 – QHMT Vùng KTTĐ phía Nam là sản phẩm thuộc nhiệm vụ 2012: “Cập nhật Website thông tin dữ liệu không gian môi trường” của Tổng cục Môi trường do Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường chủ trì thực hiện.Hiện nay, trong Tổng cục Môi trường và các cơ quan quản lý về lĩnh vực Môi trường trên phạm vi cả nước, khối lượng các dự án, nhiệm vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu (CSDL) về môi trường hằng năm là rất lớn. Tuy nhiên, các dự án nhiệm vụ này đã và đang sử dụng các bản đồ nền không thống nhất nhau, khác nguồn gốc (về tỷ lệ, năm thành lập, các yếu tố chuyên môn thể hiện trên bản đồ). Do đó không thể chồng ghép, tích hợp các lớp thông tin trong các CSDL này, dẫn đến khó khăn trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu. Trong khuôn khổ nhiệm vụ 2012 của Trung tâm Thông tin và Tư liệu Môi trường, nhóm thực hiện đã tiến hành xây dựng CSDL bản đồ nền địa lý môi trường để các đơn vị trong Tổng Tổng cục Môi trường và các cơ quan quản lý về lĩnh vực Môi trường trên phạm vi cả nước sử dụng thống nhất. CSDL bản đồ nền địa lý môi trường này được đăng tải lên Website Thông tin dữ liệu không gian môi trường.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.