CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hà Tĩnh phê duyệt Chương trình giám sát môi trường

0

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Chương trình quan trắc và giám sát môi trường giai đoạn 2021- 2025.

Quan trắc môi trường là hoạt động theo dõi, giám sát chất lượng môi trường định kỳ thông qua các chỉ tiêu về tính chất vật lý và hóa học của thành phần môi trường. Quá trình đo lường sẽ cung cấp các đánh giá cần thiết về những tác động và chuyển biến của môi trường ở từng khoảng thời gian khác nhau.

Mục đích của việc thực hiện quan trắc môi trường nhằm phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động như thế nào đến môi trường. Từ đây cung cấp các số liệu, thông tin cần thiết về tình trạng môi trường phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách…

Theo đó, chương trình quan trắc và giám sát chất lượng môi trường Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025 có một số thay đổi về: thành phần, thông số và tần suất quan trắc so với 5 năm trước.

Giai đoạn 2016 – 2020, Hà Tĩnh xác định các thành phần môi trường được quan trắc là: nước mặt, nước dưới đất, nước biển ven bờ, không khí xung quanh, tiếng ồn, đất, trầm tích và phóng xạ, với tổng số gần 300 vị trí.

Sang giai đoạn 5 năm tới, Hà Tĩnh sẽ giảm quan trắc thành phần môi trường phóng xạ và giảm 78 vị trí quan trắc. Bên cạnh đó, thông số quan trắc và tần suất quan trắc các thành phần môi trường cũng có sự biến động.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.