CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hà Nội: Kiên quyết xử lý vi phạm về xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

0

Để bảo vệ nguồn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh trên dia bàn thành phố Hà Nội, Sở NN&PTNT ban hành Công văn số 559/SNN-TL về tăng cường công tác kiểm tra, tổng hợp, xử lý vi phạm về xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tổng hợp, xử lý vi phạm về xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi, bảo vệ nguồn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh trên dia bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp với các Công ty thủy lợi trong công tác kiểm tra, rà soát tổng hợp các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi tại địa phương;

Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi pham pháp luật về thủy lợi, đặc biệt là vi phạm về xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn vào hệ thống công trình thủy lợi; gắn trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở nếu để tình trạng vi phạm công trình thủy lợi, vi phạm về xả thải tái diễn trên địa bàn hành chính được giao quản lý.

xả nước thải
Ảnh minh họa

Đồng thời, tổ chức công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền cấp cơ sở trong việc bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi, bảo vệ nguồn nước phục vụ tưới, tiêu.

Các công ty thủy lợi kiểm tra, rà soát, tổng hợp các tổ chức, cá nhân có hoạt động nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi; thường xuyên kiểm tra, giám sát các nguồn xả thải. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường phải tiến hành xử lý ngay theo thẩm quyền; đồng thời, báo cáo với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời chỉ đạo, xử lý;

Tăng cường công tác tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các trường hợp vi phạm. Đồng thời, đề xuất giải pháp quản lý, giám sát hiệu quả đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi do công ty quản lý.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.