CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

0

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Đến nay dự thảo Quyết định đã hoàn thành và đạt được sự đồng thuận cao của các Bộ, ngành, địa phương. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu các nội dung liên quan của dự thảo Quyết định đã được tiếp thu, hoàn thiện ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và triển khai Quyết định này.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được xây dựng để khắc phục những bất cập hiện nay về nguồn vốn của Quỹ, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ để bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Quan điểm chỉ đạo: Các quy định về nguồn vốn của Quỹ (bao gồm cả việc quy định mức vốn điều lệ tối thiểu) nhằm mục đích hỗ trợ có hiệu quả việc thực hiện các hoạt động, dự án bảo vệ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu không nằm trong kế hoạch NSNN; Các quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phải phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan; tăng cường trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan; bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, đúng cam kết và quy định của pháp luật.

Dự thảo Quyết định gồm 10 điều: Phạm vi điều chỉnh; Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân; Nguyên tắc hoạt động; Chức năng, nhiệm vụ; Quyền hạn; Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ; Nguồn vốn; Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan; Điều khoản chuyển tiếp; Điều khoản thi hành. Các nội dung cơ bản như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: giữ nguyên quy định.

Điều 2. Vị trí và chức năng: bổ sung chức năng hỗ trợ tài chính cho các hoạt động phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ: sửa đổi, bổ sung nguyên tắc Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; nguồn thu, nhiệm vụ chi của Quỹ không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của NSNN.

Điều 4. Nhiệm vụ của Quỹ: bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ tài chính đối với các hoạt động phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điều 5. Quyền hạn của Quỹ: bổ sung quyền: i) kiểm tra các tổ chức sử dụng vốn của Quỹ để triển khai hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn quốc và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; ii) thu hồi vốn cho vay trước hạn đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết; iii) trực tiếp nhận ủy thác của tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ: đề xuất giữ nguyên mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ như hiện tại

Điều 7. Nguồn vốn của Quỹ: gồm vốn điều lệ và vốn bổ sung hằng năm.

Vốn điều lệ: Nâng mức vốn điều lệ của Quỹ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng; đến năm 2022, được cấp đủ 3.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Quỹ được bổ sung từ nguồn NSNN và từ Quỹ đầu tư phát triển của Quỹ. Trong giới hạn 3.000 tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ sung vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Quỹ; đối với nguồn NSNN, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định bổ sung vốn điều lệ sau khi có văn bản giao dự toán ngân sách bổ sung vốn điều lệ của Bộ Tài chính. Trường hợp tăng vốn điều lệ vượt mức 3.000 tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

Vốn bổ sung hằng năm từ các nguồn: NSNN chi sự nghiệp môi trường cấp kinh phí tài trợ, hỗ trợ cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã thực hiện hằng năm và bù đắp các khoản mà Quỹ đã chi thực hiện các chương trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao; lệ phí bán, chuyển chứng chỉ CERs; khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn của Quỹ đã được tạo lập hợp pháp trước ngày Quyết định này có hiệu lực,…

Điều 8. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan: giữ nguyên quy định.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 10. Điều khoản thi hành: Quyết định này thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi tới Quý độc giả Dự thảo Quyết định sửa đổiTờ trình Chính phủ và Bảng tổng hợp giải trình. Kính mong độc giả tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ tại đây.

Cổng TTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.