CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đồng Nai: Phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường giai đoạn 2020-2025

0

UBND tỉnh Đồng Nai vừa mới ban hành Quyết định số 2676 về phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Theo đó, về phạm vi và thành phần quan trắc, mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 thực hiện quan trắc các thành phần như: nước mặt, dòng chảy, trầm tích, nước dưới đất, không khí và đất trên địa bàn TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh và các huyện: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành và Nhơn Trạch.

Mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải đảm bảo khoa học, hiện đại, các điểm quan trắc có tính đại diện cao, phản ánh được hiện trạng khu vực quan trắc; phải có tính kế thừa, tận dụng tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ quan trắc viên hiện có; đầu tư xây dựng mới phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu số liệu, thông tin điều tra cơ bản về môi trường của tỉnh, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội từng giai đoạn phát triển xã hội.

Trong đó, về quan trắc tự động và liên tục giai đoạn 2020 – 2025, đối với môi trường nước mặt, Đồng Nai tiếp tục vận hành 11 trạm quan trắc nước mặt tự động, trong đó gồm: 04 trạm do tỉnh Đồng Nai đầu tư, 01 trạm dự án thủy lợi Phước Hòa, 05 trạm do Ngân hàng Thế giới đầu tư; đầu tư lắp đặt thêm 05 trạm quan trắc tự động tại các vị trí: sông La Ngà (01 trạm tại khu vực cá bè La Ngà), sông Buông (01 trạm) và các khu vực nuôi trồng thủy sản huyện Nhơn Trạch (03 trạm).

Đối với môi trường không khí, Đồng Nai tiếp tục vận hành 02 trạm quan trắc không khí tự động cố định và 01 xe quan trắc không khí tự động di động (quan trắc tự động không khí xung quanh tại khu dân cư, nút giao thông và các khu vực khai thác đá trên địa bàn tỉnh); đề xuất lắp đặt thêm 04 trạm quan trắc không khí tự động cố định tại các vị trí: KCN tập trung Nhơn Trạch (01 trạm), sân bay Quốc tế Long Thành (01 trạm), tuyến đường chuyên dụng vận chuyển VLXD cụm mỏ đá Tân Cang (01 trạm) và Ngã tư Hiệp Phước – huyện Nhơn Trạch (01 trạm).

Một Trạm quan trắc nước thải tự động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Về quan trắc tự động và liên tục giai đoạn 2025 – 2030, đối với môi trường nước mặt, Đồng Nai tiếp tục vận hành 16 trạm quan trắc nước mặt tự động giai đoạn 2020-2025. Còn đối với môi trường không khí, Đồng Nai tiếp tục vận hành 06 trạm quan trắc không khí tự động cố định và 01 xe quan trắc không khí tự động di động, bổ sung 01 vị trí quan trắc tự động liên tục cố định tại nút giao thông Dầu Giây.

Về thông số và tần suất thực hiện, đối với từng thành phần mạng lưới quan trắc việc lựa chọn thông số và tần suất thực hiện được tuân thủ theo quy định của Bộ TN&MT và căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội tương ứng với từng thời điểm triển khai để lựa chọn cho phù hợp. Kinh phí tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường và đầu tư các trang thiết bị quan trắc được lấy từ nguồn sự nghiệp môi trường hàng năm của tỉnh Đồng Nai và huy động thêm nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn khác.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN&MT chủ trì thực hiện các nội dung của mạng lưới quan trắc, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường của tỉnh để kịp thời đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tổ chức thực hiện, ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường cho Bộ TN&MT, các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện công khai các dữ liệu quan trắc theo quy định, trừ các thông tin, số liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai cũng được giao chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng và thực hiện đề án, dự án tăng cường năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác quan trắc nhằm đảm bảo khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ. Định kỳ hàng năm, Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai kết quả thực hiện và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.