CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đồng Nai: Đánh giá tổng thể đa dạng sinh học

0

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai, mặc dù công tác bảo tồn và phát triển hệ sinh thái ngày càng được tỉnh quan tâm, nhưng hiểu biết về đặc tính của từng loài còn hạn chế. Do vậy, tỉnh cần thiết phải thiết lập mạng lưới quan trắc đa dạng sinh học tại các khu vực có hệ sinh thái đa dạng, cập nhật dữ liệu tài nguyên thiên nhiên thường xuyên.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2028, Sở TN&MT sẽ thực hiện kiểm kê, cập nhật tài nguyên đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm kê được thực hiện thông qua quan sát thực tế và điểm quan trắc đa dạng sinh học. Nội dung bao gồm lập danh mục hiện trạng, phân bố, diễn biến của các hệ sinh thái và từng loài động, thực vật; đánh giá tác động của con người, quản lý đất đai đến đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, Đề án Mạng lưới quan trắc Đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 xác định có 17 khu vực ưu tiên cần lắp đặt quan trắc đa dạng sinh học. Đó là các khu vực thuộc: Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, các rừng phòng hộ và khu du lịch sinh thái trong hệ sinh thái nhân tạo; hệ sinh thái dưới nước. Tùy theo từng khu vực và từng loài xác định thời gian quan trắc, tần suất và vị trí lắp đặt quan trắc.

Đây là cơ sở để đánh giá tổng thể đa dạng sinh học của tỉnh; xác định loài, vùng ưu tiên bảo tồn; theo dõi diễn biến của các loài, nguồn gen cũng như tác động của quản lý đất đai, biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.