CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đến 2025, có 90% các điểm, cơ sở kinh doanh du lịch tại Quảng Nam không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần

0

(TN&MT) – UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 phê duyệt Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Nam về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Mục tiêu kế hoạch nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh; đồng thời phù hợp với cách tiếp cận theo mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần thúc đẩy hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy của cộng đồng và xã hội.

Người dân Cù Lao Chàm từ lâu đã nói không với túi ni lông khó phân hủy

Theo kế hoạch, đến năm 2025 phấn đấu giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị vứt bỏ được thu gom; 90% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; bảo đảm tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn tỉnh.

Riêng Khu bảo biển Cù Lao Chàm không còn rác thải nhựa; thực hiện việc quan trắc hằng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại khu vực lưu vực cửa sông Vu Gia – Thu Bồn và 2 xã đảo Tân Hiệp, Tam Hải.

Đến năm 2030, địa phương phấn đấu giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Mở rộng quan trắc hằng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại khu vực lưu vực cửa sông Vu Gia – Thu Bồn và 2 xã đảo Tân Hiệp, Tam Hải.

Theo kế hoạch, đến năm 2025 Quảng Nam phấn đấu giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương

Để thực hiện được kế hoạch này, tỉnh Quảng Nam đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp triển khai như tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương; thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển; kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn. Đồng thời, tranh thủ sự hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương; Điều tra, khảo sát, rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.