CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đề xuất quy định hệ thống thông tin được đầu tư từ ngân sách phải được bảo trì hàng năm

0

Tại dự thảo Quy chế về sử dụng phần mềm bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin (HTTT), Bộ TT&TT đề xuất quy định, HTTT được mua sắm, đầu tư từ ngân sách phải được bảo trì hàng năm.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Quy chế về sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư” hiện đang được Bộ TT&TT đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp. Thời hạn lấy ý kiến sẽ kéo dài đến ngày 25/9/2019.

Việc Bộ TT&TT xây dựng dự thảo Quy chế này là nhằm thực hiện một nhiệm vụ đã được Chính phủ giao cho Bộ tại Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Cụ thể, tại Nghị quyết 17, Chính phủ đã giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về sử dụng phần mềm có bản quyền (hệ điều hành, các phần mềm soạn thảo văn bản…) khi mua sắm máy tính và tỷ lệ phần trăm kinh phí dành cho duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư, hoàn thành trong tháng 8/2019”.

Theo dự thảo Quy chế, việc sử dụng phần mềm có bản quyền trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Bản quyền phần mềm được mua sắm đồng thời khi mua sắm máy tính theo quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Đơn giá của máy tính theo quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị không bao gồm chi phí mua sắm bản quyền phần mềm.

Trường hợp máy tính chưa được cài đặt phần mềm bản quyền, Bộ TT&TT đề xuất, cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức mua sắm bản quyền phần mềm theo một trong các phương thức: tổ chức mua sắm tập trung trong phạm vi của bộ, cơ quan trung ương, địa phương đối với phần mềm mà nhiều cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc cùng có nhu cầu sử dụng; tổ chức mua sắm trong nội bộ của đơn vị dự toán các cấp để phục vụ công việc thường xuyên, công tác chỉ đạo, điều hành. Việc mua sắm bản quyền phần mềm phải bảo đảm tuân thủ các quy định có liên quan về nguồn vốn sử dụng để mua sắm.

Đối với việc bảo trì hệ thống thông tin, dự thảo Quy chế quy định, hệ thống thông tin được mua sắm, đầu tư từ ngân sách nhà nước phải được bảo trì hàng năm. Hoạt động bảo trì hệ thống thông tin bao gồm hoạt động bảo trì phần cứng; bảo trì, duy trì, cập nhật phần mềm.

Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng hệ thống thông tin có trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo trì các hệ thống thông tin theo các quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10 Quy chế này sau khi hết thời hạn bảo hành của hệ thống thông tin.

Trong đó, riêng về kinh phí bảo trì hệ thống thông tin, dự thảo Quy chế quy định, cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng hệ thống thông tin lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính, kế hoạch đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Kinh phí cho việc bảo trì các hệ thống thông tin là kinh phí được giao để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên, không thực hiện chế độ tự chủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị (đối với đơn vị sự nghiệp công lập là nguồn kinh phí được phép sử dụng của đơn vị).

Đặc biệt, Bộ TT&TT cũng đề xuất, kinh phí bố trí cho hoạt động bảo trì phải đảm bảo: đối với phần mềm thương mại, phù hợp chính sách của nhà cung cấp theo hợp đồng mua sắm (nếu có); còn với phần cứng, phần mềm nội bộ, không thấp hơn 05% giá trị mua sắm, đầu tư của phần cứng, phần mềm nội bộ (gồm cả giá trị đầu tư ban đầu; giá trị đầu tư nâng cấp, mở rộng các hệ thống thông tin (nếu có) và yếu tố trượt giá của giá trị mua sắm, đầu tư tính đến thời điểm lập dự toán bảo trì).

Lý giải rõ hơn về đề xuất kể trên, Bộ TT&TT cho hay, qua tìm hiểu thông tin trên thế giới và qua thông tin khảo sát một số doanh nghiệp, mức kinh phí bảo trì phần mềm thương mại dao động khác nhau trong khoảng từ 5-27% tùy theo từng phần mềm và chính sách của mỗi hãng cung cấp (có phần mềm được cập nhật miễn phí, có phần mềm phải mất phí cập nhật hàng năm), và đối với phần cứng, phần mềm nội bộ là khoảng từ 5-32% tùy vào quy mô hệ thống thông tin.

“Do vậy, dự thảo Quy chế không quy định cố định một mức kinh phí bảo trì cụ thể mà chỉ quy định mức bảo trì tối thiểu là 05% đối với phần cứng, phần mềm nội bộ như nêu trên. Ngoài ra, dự thảo Quy chế cũng quy định hướng dẫn về việc các nội dung công việc bảo trì đối với các hệ thống thông tin, từ đó làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị có thể xây dựng dự toán phù hợp”, Bộ TT&TT nêu.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.