CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đề xuất bộ tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020

0
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều ngày 3-12, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân yêu cầu, Tổng cục Môi trường cần phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá cụ thể các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020, từ đó đề xuất bộ tiêu chí chung cho giai đoạn mới sau năm 2020.
​Tham dự cuộc họp, đại diện Tổng cục Môi trường, Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT đều nhìn nhận, kết quả 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 là một thành tựu to lớn, trên mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội khu vực nông thôn, trong đó, đặc biệt là nội dựng môi trường. Với sự xác định rõ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, hình thành các mô hình sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn, việc thực hiện tiêu chí môi trường mang lại những kết quả thiết thực.

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, công tác BVMT nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 đã có bước đột phá lớn. Quan trọng nhất là sự chuyển biến nhận thức và chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp nên nhiều địa phương đã ưu tiên bố trí nguồn lực và tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt.

Kết quả rõ thấy nhất, đến hết tháng 7/2019, cả nước có có 5.443 xã đạt tiêu chí môi trường, đạt 61,1%, tăng 3,9% so với cuối năm 2018 (năm 2015 là 42,2%, năm 2010 là 6,7%). Nhiều địa phương đã có 100% số xã đạt tiêu chí môi trường (như Nam Định, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bình Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc…). Đối với cấp huyện, đã có 84 đơn vị được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ghi nhận kết quả to lớn trong việc đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá, gần 10 năm qua, công tác BVMT đã được các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trong chú trọng triển khai thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất của người dân khu vực nông thôn, đưa nông thôn Việt Nam thực sự trở thành những miền quê đáng sống.

Thứ trưởng yêu cầu, bước sang giai đoạn 2021 – 2025, khi BVMT vẫn là yếu tố cốt lõi trong xây dựng NTM, các tiêu chí môi trường đặt ra phải phù hợp với điều kiện mới, hoàn cảnh mới.

“Trong bộ tiêu chí mới, cần định lượng cụ thể, địa phương nào có tỷ lệ chôn lấp rác thải sinh hoạt bao nhiêu phần trăm (%) thì được công nhận NTM. NTM phải có sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong phân loại rác tại nguồn, quy hoạch chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. NTM kiểu mẫu phải có điểm đặc sắc, tiêu biểu”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị toàn quốc về “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2021 và định hướng cho giai đoạn sau năm 2020”, sẽ diễn ra ngày 10/12/2019 tại TP.Hưng Yên.

Tại Hội nghị cũng sẽ tuyên dương các điển hình tiên tiến về BVMT trong xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2021./.

Theo VEA

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.