CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đề nghị phối hợp rà soát, đánh giá về tình trạng nuôi, trồng các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

0

Thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008 và yêu cầu của công tác hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai hoạt động điều tra, đánh giá tình hình quản lý hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên phạm vi toàn quốc trong năm 2019 với sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai hoạt động nêu trên, ngày 04/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 4351/BTNMT-TCMT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai các nội dung sau:

Các Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật) lập Báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Lập Báo cáo tổng hợp về tình trạng nuôi, trồng các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo 04 biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo.

Báo cáo của các Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và Báo cáo tổng hợp nêu trên, đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 24 tháng 9 năm 2019 theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường, Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hòm thư điện tử: phonglga@vea. gov.vn.

Cổng TTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.