CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đẩy nhanh việc xây dựng thí điểm mô hình hệ thống cấp nước tại các khu vực khó khăn, khan hiếm nước

0

UBND tỉnh Cà Mau đề nghị đẩy nhanh việc xây dựng thí điểm mô hình hệ thống cấp nước tại các khu vực khó khăn, khan hiếm nước cho tỉnh Cà Mau; chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng hệ thống cấp nước tại các vùng đã được đánh giá, có đủ điều kiện về trữ lượng và chất lượng đảm bảo khai thác bền vững, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn; đào tạo, chuyển giao nâng cao năng lực vận hành và quản lý nguồn nước, công trình cấp nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1553/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 1553/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ và các địa phương liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm về hiệu quả Chương trình; chủ trì thực hiện Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”.

Tính đến hết tháng 6 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại tất cả các vùng thuộc Giai đoạn 1 của Chương trình và đang tiến hành lập Báo cáo tổng kết Giai đoạn 1.

Tại Cà Mau, Chương trình thực hiện điều tra, tìm kiếm tại 06 vùng, trên địa bàn 04 huyện, với tổng lưu lượng 4.492 m3 /ngày đêm, chất lượng nước đạt Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước dưới đất QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Toàn bộ hồ sơ, sản phẩm của Dự án 1 đã được bàn giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Cà Mau để xây dựng thí điểm mô hình hệ thống cấp nước, nhân rộng các mô hình cấp nước hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1696/BTNMT-TNN ngày 01 tháng 4 năm 2020 về việc hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cục Quản lý tài nguyên nước và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức triển khai các điểm nguồn nước ngọt miễn phí phục vụ cấp nước sinh hoạt kịp thời chống hạn, mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Trên cơ sở đầu tư hệ thống xử lý và khai thác nguồn nước dưới đất tại các giếng khoan thuộc Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” trên địa bàn các xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình; xã Tân Trung, huyện Đầm Rơi và xã Nguyễn Phích, huyện U Minh với tổng công suất cấp nước 2.300 m3 /ngày đêm. – Trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thể xảy ra thường xuyên và khốc liệt hơn nữa trong tương lai, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, điều tra, đánh giá các nguồn nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng tốt và chuyển giao kết quả để tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng các điểm nguồn cấp nước trong các tình huống khẩn cấp.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.