CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đẩy mạnh việc quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

0

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT và 06 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo đúng quy định của pháp luật.

(Ảnh minh họa)

Để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng phế liệu nhập khẩu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp trong việc thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu, ngày 18 tháng 01 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 315/BTNMT-TCMT về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường huy động nhân lực để tiến hành hoạt động kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu.

2. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu theo phương thức sau: chủ trì, phối hợp với cơ quan Hải quan, tổ chức giám định được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu trên địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật. Việc lấy mẫu, giám định phế liệu nhập khẩu do tổ chức giám định được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

3. Sau khi có kết quả kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu (chứng thư giám định), tổ chức giám định được chỉ định có trách nhiệm gửi ngay kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về kết quả giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu. Căn cứ kết quả kết quả kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện thông báo kết quả kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu cho cơ quan Hải quan theo quy định.

4. Áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu) để làm thủ tục thông quan cho lô hàng theo quy định tại Khoản 8 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP).

5. Chỉ đạo Sở Tài chính bố trí kinh phí, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định.

6. Chỉ đạo Cục Hải quan địa phương tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong quá trình kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu trên địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan để thúc đẩy quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, kịp thời thông quan cho các lô hàng phế liệu của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở nhập khẩu phế liệu để sản xuất có trách nhiệm kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu. Do đây là quy định mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các Công văn số 5943/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn thực hiện 02 Thông tư nêu trên và Công văn số 5944/BTNMT- TCMT ngày 26/10/2018 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nguồn lực đề Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu.

Cổng TTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.