CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành TN&MT

0

Trong giai đoạn tới, các đơn vị cần vào cuộc quyết liệt để nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của ngành tài nguyên và môi trường, góp phần thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quý Kiên tại cuộc họp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT về kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch 2021 – 2025, diễn ra sáng ngày 8/9 tại trụ sở Bộ TN&MT.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT cho biết: Năm 2021, Cục đề xuất kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước thực hiện 6 nhiệm vụ chuyển tiếp và 9 nhiệm vụ mở mới.

Trong 6 nhiệm vụ chuyển tiếp, có 4 dự án sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế bao gồm: Đổi mới, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin, thư điện tử, định dạnh người dùng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Bộ TN&MT; Xây dựng hệ thống thông tin tham vấn, giải đáp và đánh giá thực thi chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường; Kết nối liên thông, tích hợp Cồng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử Bộ TN&MT với cổng dịch vụ công quốc gia và kết nối cơ sở dữ liệu thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo ngành tài nguyên và môi trường với Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT báo cáo tại cuộc họp

Hai dự án chuyển tiếp sử dụng nguồn sự nghiệp môi trường thuộc đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT, gồm: Xây dựng hành lang pháp lý phục vụ thiết lập, quản lý và vận hành Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT; Xây dựng kiến trúc tổng thế hệ thống thông tin quan trắc TN&MT quốc gia.

Trong 9 nhiệm vụ mở mới, có 6 dự án nguồn sự nghiệp kinh tế và 3 dự án nguồn sự nghiệp môi trường.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Cục dự kiến kế hoạch thực hiện dự án, nhiệm vụ chuyên môn 5 năm trong dự án nguồn sự nghiệp kinh tế có 6 nhiệm vụ đặc thù và 20 nhiệm vụ chuyên môn hằng năm (4 nhiệm vụ chuyển tiếp và 16 nhiệm vụ mở mới).

Đối với kế hoạch thực hiện đề tài khoa học và công nghệ 5 năm (2021 – 2025), Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc các lĩnh vực khác thực hiện 26 nhiệm vụ cấp Bộ và 12 nhiệm vụ cấp cơ sở.

Quang cảnh cuộc họp sáng ngày 8/9

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT rà soát kế hoạch dự toán và bám sát kế hoạch của ngành năm 2021, chủ động thực hiện để các dự án không bị kéo dài. Bên cạnh đó, Cục cũng phải vào cuộc quyết liệt hơn trong phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế để thực hiện các nhiệm vụ về Chính phủ điện tử.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh vai trò của Cục trong việc tham gia các dự án lớn khác của Bộ  TN&MT do các đơn vị thuộc các lĩnh vực làm chủ đầu tư, đồng thời, yêu cầu Cục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức Cán bộ khi hoàn thiện hồ sơ về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020. Trong thời gian tới, Cục cần đẩy nhanh thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án công nghệ thông tin phục vụ phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

Theo Báo TN&MT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.