CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

0

Ngày 21/4, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã có cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc Bộ để triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Báo cáo tại cuộc họp, Văn phòng Bộ TN&MT cho biết, hiện nay các đơn vị trực thuộc Bộ đang thực hiện 116 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó, Tổng cục Môi trường có 34 TTHC; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 16 TTHC; Tổng cục Quản lý đất đai 4 TTHC; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 15 TTHC; Tổng cục Khí tượng thuỷ văn 7 TTHC; Cục Quản lý tài nguyên nước 21 TTHC; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 4 TTHC; Cục Biến đổi khí hậu 13 TTHC; Cục Viễn thám Quốc gia 01 TTHC và Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc Gia 01 TTHC.

Hiện Bộ TN&MT đã đưa vào triển khai 104 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của Bộ, trong đó có 72 DVCTT mức độ 3; 32 DVCTT mức độ 4 (đạt tỷ lệ 30,8% trên tổng số DVCTT cung cấp). Văn phòng Bộ đang tích cực phối hợp Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường rà soát, dự kiến trong tháng 4-5/2020 sẽ cung cấp thêm 22 DVCTT mức độ 4, nâng tổng số DVCTT mức 4 được cung cấp là 54 (đạt tỷ lệ 51,9% tổng số DVCTT cung cấp).

Để triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng các quy định của Nghị định, Văn phòng Bộ đề xuất 2 nhóm nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, xây dựng và triển khai giải pháp bảo đảm phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, trong đó, sẽ chuẩn hóa các quy trình và biểu mẫu bảo đảm phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; rà soát tất cả các TTHC được sửa đổi bổ sung để đảm bảo các đơn giản các quy định về thành phần hồ sơ; các bước xử lý TTHC có thể sử dụng được các hồ sơ, dữ liệu số được quản lý, cung cấp, liên thông và xác thực bởi các cơ quan quản lý, tối đa hóa các bước thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình nội bộ theo hướng điện tử hóa.

Thứ hai, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, trong đó tập trung xây dựng kho dữ liệu của tổ chức, cá nhân lưu trữ hồ sơ thực hiện TTHC của Bộ và cung cấp bản sao điện tử; cung cấp dịch vụ chia sẻ và xác thực thông tin về kết quả giải quyết TTHC của Bộ; công khai danh mục và tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên Cổng dịch vụ công.

Đồng thời, đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Đại diện các đơn vị tại các đầu cầu trực tuyến tham gia cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên biểu dương và đánh giá cao tinh thần tích cực, khẩn trương của Văn phòng Bộ và các đơn vị trong việc triển khai TTHC trên môi trường điện tử. Thứ trưởng cho rằng, trước yêu cầu về cải cách hành chính và trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay thì yêu cầu rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tăng cường hình thức giao dịch trực tuyến càng trở nên cấp thiết hơn.

“Các đơn vị cần tiếp tục rà soát các quy trình, nghiệp vụ, thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu để cắt giảm, đơn giản hồ sơ, giấy tờ, trình tự, thủ tục không cần thiết; đẩy mạnh việc triển khai DVCTT lên mức độ 3, 4; tăng cường đầu tư hạ tầng, trang thiết bị để hỗ trợ tốt nhất cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị” – Thứ trưởng nhấn mạnh và giao nhiệm vụ.

Thứ trưởng giao Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phối hợp với các đơn vị tiếp tục hoàn thiện bảo đảm Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa của Bộ tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ đảm bảo tiến độ, yêu cầu của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Theo MONRE

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.