CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Danh mục đề tài, nhiệm vụ năm 2017

0
TT Tên dữ liệu Đơn vị bàn giao Văn bản phê duyệt
1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Thiết kế khai thác sớm thân dầu trong móng mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi” tại Lô 09-1 và 09-3, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 2301/QĐ-BTNMT
2 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Thiết kế khai thác sớm thân dầu trong móng mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi” tại Lô 09-1 và 09-3, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 2301/QĐ-BTNMT
3 Chương 1: Mô tả dự án Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 2301/QĐ-BTNMT
4 Chương 2: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế – xã hội Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 2301/QĐ-BTNMT
5 Chương 3: Đánh giá tác động môi trường Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 2301/QĐ-BTNMT
6 Chương 4: Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 2301/QĐ-BTNMT
7 Chương 5: Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 2301/QĐ-BTNMT
8 Chương 6: Các hệ thống xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 2301/QĐ-BTNMT
9 Chương 7: Dự toán ngân sách và kinh phí cho các công tác bảo vệ môi trường Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 2301/QĐ-BTNMT
10 Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất 699/QĐ-TCMT
11 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Duy trì và vận hành phòng thử nghiệm quan trắc hiện trường và phòng thí nghiệm môi trường theo ISO/IEC 17025:2005” Trung tâm Quan trắc môi trường 699/QĐ-TCMT
12 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Duy trì và vận hành phòng thử nghiệm quan trắc hiện trường và phòng thí nghiệm môi trường theo ISO/IEC 17025:2005” Trung tâm Quan trắc môi trường 699/QĐ-TCMT
13 Báo cáo đánh giá nội bộ duy trì hệ thống ISO/IEC 17025:2005 cho phòng thử nghiệm quan trắc hiện trường Trung tâm Quan trắc môi trường 699/QĐ-TCMT
14 Xây dựng hướng dẫn quy trình phê duyệt phương pháp Trung tâm Quan trắc môi trường 699/QĐ-TCMT
15 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Tổ chức thử nghiệm liên phòng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia” Trung tâm Quan trắc môi trường 803/QĐ-TCMT
16 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Tổ chức thử nghiệm liên phòng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia” Trung tâm Quan trắc môi trường 803/QĐ-TCMT
17 Báo cáo kết quả đánh giá độ đồng nhất, độ bền của mẫu thử nghiệm liên phòng để chuẩn bị tổ chức chương trình CEM-LPT-19 Trung tâm Quan trắc môi trường 803/QĐ-TCMT
18 Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-19 Trung tâm Quan trắc môi trường 803/QĐ-TCMT
19 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Phổ biến, hướng dẫn pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh” Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường 699/QĐ-TCMT
20 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Phổ biến, hướng dẫn pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh” Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường 699/QĐ-TCMT
21 Giới thiệu, phổ biến các hình thức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho hội liên hiệp phụ nữ Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường 699/QĐ-TCMT
22 Hội liên hiệp phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường và phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường 699/QĐ-TCMT
23 Kịch bản hội diễn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ hội liên hiệp phụ nữ tham gia lớp tập huấn Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường 699/QĐ-TCMT
24 Thuyết minh nhiệm vụ “Phổ biến, hướng dẫn pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh” Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường 699/QĐ-TCMT
25 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Phát hiện, giới thiệu và nhân rộng các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, mô hình phát triển kinh tế xanh” Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường 803/QĐ-TCMT
26 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Phát hiện, giới thiệu và nhân rộng các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, mô hình phát triển kinh tế xanh” Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường 803/QĐ-TCMT
27 Mô hình bảo vệ môi trường của cựu chiến binh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường 803/QĐ-TCMT
28 Vai trò của hội cựu chiến binh trong bảo vệ môi trường Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường 803/QĐ-TCMT
29 Tài liệu hội thảo vai trò cựu chiến binh trong xây dựng các mô hình kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và tham gia bảo vệ môi trường khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường 803/QĐ-TCMT
30 Thuyết minh nhiệm vụ “Phát hiện, giới thiệu và nhân rộng các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, mô hình phát triển kinh tế xanh” Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường 803/QĐ-TCMT

Chi tiết

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.