CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Danh mục đề tài, nhiệm vụ năm 2014

0
TT Tên dữ liệu Đơn vị bàn giao Văn bản phê duyệt
1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Văn phòng Tổng cục Môi trường 699/QĐ-TCMT
2 Báo cáo tiến độ Văn phòng Tổng cục Môi trường 699/QĐ-TCMT
3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Văn phòng Tổng cục Môi trường 699/QĐ-TCMT
4 Báo cáo tiến độ Văn phòng Tổng cục Môi trường 699/QĐ-TCMT
5 Video clip trên báo Tài nguyên và Môi trường điện tử Văn phòng Tổng cục Môi trường 699/QĐ-TCMT
6 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ hai năm 2012-2013 Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường 803/QĐ-TCMT
7 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ hai năm 2012-2013 Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường 803/QĐ-TCMT
8 Báo cáo thuyết minh bản đồ biến động lớp phủ rừng thời kỳ 2000-2007 khu vực thủy điện Lai Châu và Sơn La, tỷ lệ 1:100000 Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường 803/QĐ-TCMT
9 Báo cáo thuyết minh bản đồ biến động lớp phủ rừng thời kỳ 2007-2011 khu vực thủy điện Lai Châu và Sơn La, tỷ lệ 1:100000 Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường 803/QĐ-TCMT
10 Bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng năm 2007 Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường 803/QĐ-TCMT
11 Bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng năm 2011 Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường 803/QĐ-TCMT
12 Bản đồ biến động lớp phủ rừng thời kỳ 2000-2007 khu vực thủy điện Sơn La, Lai Châu Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường 803/QĐ-TCMT
13 Bản đồ biến động lớp phủ rừng thời kỳ 2007-2011 khu vực thủy điện Sơn La, Lai Châu Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường 803/QĐ-TCMT
14 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
15 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
16 Báo cáo đánh giá hiện trạng mô hình quản lý KCN hiện nay và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình quản lý môi trường KCN ở Việt Nam Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
17 Bài báo: Một số vấn đề về mô hình cơ quan quản lý môi trường KCN ở Việt Nam Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
18 Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường KCN nói riêng Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
19 Phân tích đặc điểm, đặc thù các KCN của Việt Nam Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
20 Phân tích, đánh giá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý môi trường KCN Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
21 Phân tích, đánh giá thực trạng các mô hình cơ quan quản lý môi trường KCN của Việt Nam: ưu, nhược điểm và hiệu quả quản lý Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
22 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong KCN Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
23 Nghiên cứu mô hình cơ quan quản lý môi trường KCN của một số nước trong khu vực và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
24 Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường các KCN của Việt Nam Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
25 Dự báo xu thế phát triển KCN trong thời gian tới Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
26 Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình quản lý môi trường KCN ở Việt Nam Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
27 Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý môi trường KCN Viện Khoa học môi trường 699/QĐ-TCMT
28 Báo cáo tổng hợp Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 1669/QĐ-TCMT
29 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự kiến được thanh tra năm 2013 trên địa bàn các tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Cà Mau, Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 1669/QĐ-TCMT
30 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 03/2013/HĐKT-VP ngày 04/9/2013) Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường 1669/QĐ-TCMT

Chi tiết

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.