CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án BVMT

0

Đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án BVMT giai đoạn 2016 – 2020, 2011 – 2020 và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án cho giai đoạn 2021 – 2025 và 2021 – 2030.

Các nội dung cụ thể bao gồm:
Một là, đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về BVMT giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng chiến lược, quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030, bao gồm: chiến lược BVMT quốc gia, chiến lược quản lý tổng hợp CTR, chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học; quy hoạch BVMT, quy hoạch đa dạng sinh học, quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường quốc gia.
Hai là, rà soát, đánh giá Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016; Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013; Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003; Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010; Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ba là, rà soát, đánh giá Đề án tổng thể BVMT LVS Nhuệ – sông Đáy đến năm 2020” theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 29/4/2008; Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan LVS Cầu theo Quyết định số 174/2006/QĐ-TTg ngày 28/7/2006; Đề án BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 theo Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg ngày 03/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Nguồn Monre.gov.vn
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.