CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đánh giá tình hình đề cử và quản lý khu dự trữ sinh quyển

0

Ngày 5/10, Bộ TN&MT có văn bản 5478/BTNMT-TCMT gửi UBND TP. Hồ Chí Minh;UBND TP. Hải Phòng;UBND tỉnh Đồng Nai;UBND tỉnh Nam Định;UBND tỉnh Thái Bình;UBND tỉnh Ninh Bình;UBND tỉnh Kiên Giang;UBND tỉnh Quảng Nam;UBND tỉnh Nghệ An;UBND tỉnh Cà Mau;UBND tỉnh Lâm Đồng;Bộ Ngoại giao về việc đánh giá tình hình đề cử và quản lý khu dự trữ sinh quyển.

Theo đó, tại Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn việc lập hồ sơ đề cử công nhận và quản lý các khu Dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam.

Để đánh giá tình hình đề cử và quản lý các khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) hiện nay và định hướng cho chiến lược phát triển các khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên cung cấp các thông tin về hiện trạng đề cử và quản lý khu dự trữ sinh quyển và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Thông tin cung cấp bao gồm: các thông tin chung về khu dự trữ sinh quyển (bao gồm cả năm công nhận, thông tin mô tả về diện tích, ranh giới các phân vùng); tổ chức quản lý khu dự trữ sinh quyển (gồm Mô hình tổ chức, thành phần của Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển; Hiện trạng về các cán bộ kiêm nhiệm, chuyên trách hỗ trợ cho Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển); Hiện trạng quản lý khu dự trữ sinh quyển (gồm: Hiện trạng hoạt động của Ban quản lý KDTSQ về quản lý KDTSQ; Những thuận lợi trong công tác quản lý khu dự trữ sinh quyển; Những khó khăn trong công tác quản lý khu dự trữ sinh quyển); Đề xuất, kiến nghị nhằm quản lý khu dự trữ sinh quyển tốt hơn.

Thông tin kèm theo gồm: 

Hồ sơ đề cử, quyết định công nhận danh hiệu KDTSQ.

Bản đồ ranh giới và các phân khu chức năng của KDTSQ

Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ban quản lý KDTSQ (kèm theo danh sách Ban quản lý).

Các quyết định quan trọng của UBND tỉnh liên quan đến hoạt động của KDTSQ.

Báo cáo hoạt động hàng năm của KDTSQ (trong 3 năm gần nhất) hoặc báo cáo hoạt động 10 năm của KDTSQ.

Một số hình ảnh nổi bật của KDTSQ (Vui lòng copy ảnh kèm lời chú thích; Đồng thời gửi kèm file ảnh gốc riêng).

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.