CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

0

Ngày 21/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5154/BTNTM-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 31 tháng 07 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1250/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi là Quyết định số 1250/QĐ-TTg). Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-TTg và định hướng cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2021-2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5154/BTNTM-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Báo cáo đánh giá và tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-TTg với các nội dung chính sau:

Thông tin chung về đa dạng sinh học của tỉnh/thành phố: Nội dung cần mô tả:hệ sinh thái (Khu bảo tồn, các hệ sinh thái quan trọng: rừng, biển, đất ngập nước); loài sinh vật; nguồn gen và vai trò/lợi ích)

Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược (2013-2020): Tổ chức thực hiện Chiến lược (Công tác chỉ đạo điều hành và giám sát thực hiệnVề nguồn lực tài chính; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; Bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên; Bảo tồn các loài hoang dã và các gi ống vật nuôi, cây trồng nguy cấp, quý, hiếm; Sử dụng bền vững và thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích từ các dịch vụ hệ sinh thái; Kiểm soát và giảm thiểu các mối đe doạ đến đa dạng sinh học; Thúc đẩy các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Đánh giá kết quả thực hiện

Định hướng công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương trong thời gian tới (2021 – 2030): Các chỉ tiêu bảo tồn (các khu bảo tồn dự kiến thành lập: tên, loại hình, diện tích; các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học dự kiến được thành lập; diện tích các hệ sinh thái đang bị suy thoái dự kiến được phục hồi, ...); Các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm dự kiến thực hiện; Các giải pháp ưu tiên.

Báo cáo xin gửi về Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trước ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ông Đào Thái Hà, chuyên viên Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Điện thoại: 0941.811.862, Email: phonglga@vea.gov.vn).

Cổng TTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.