CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đảng bộ Tổng cục Môi trường: Môi trường là một trong ba trụ cột để phát triển bền vững đất nước

0

Đảng bộ Tổng cục Môi trường đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng Tổng cục Môi trường hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

* Dấu ấn trên hành trình xanh

Bảo vệ môi trường ở những quốc gia phát triển đã là nhiệm vụ phức tạp; bảo vệ môi trường ở các quốc gia đang phát triển, trong đó, có Việt Nam lại càng gặp nhiều khó khăn lớn. Song vượt qua những thách thức ấy, 5 năm qua, Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Tổng cục Môi trường đã đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Cụ thể, trong giai đoạn 2015 – 2020, Đảng bộ Tổng cục đã hoàn thành, giải quyết khối lượng lớn các văn bản, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao. Chỉ riêng trong năm 2019, Tổng cục đã tiếp nhận, giải quyết 19.889 văn bản đến, soạn thảo phát hành 12.359 văn bản cấp Tổng cục, trình Bộ ban hành 2.689 văn bản; trong đó, có gần 970 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến chính sách, pháp luật, kiến nghị về bảo vệ môi trường. Tổng cục đã trả lời, giải quyết khoảng 880 kiến nghị, chỉ có khoảng 4% văn bản trả lời sau 15 ngày nhận được; 105 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 54 nhiệm vụ có thời hạn do Lãnh đạo Bộ giao, không có nhiệm vụ chậm tiến độ.

Đồng chí Võ Tuấn Nhân – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Coi công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền ban hành 7 Nghị định; 10 Đề án; 34 Thông tư; 2 Văn bản liên tịch; đã hoàn thành dự thảo Luật BVMT sửa đổi, đang trình Quốc hội xem xét; dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang trình Chính phủ xem xét, ban hành; 2 Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

Đảng ủy cũng chỉ đạo Tổng cục xử lý một khối lượng rất lớn các hồ sơ, thủ tục hành chính, thực hiện đơn giản hoá về điều kiện và cách thức thực hiện, bãi bỏ các thủ tục hành chính không thực sự cần thiết cho công tác quản lý môi trường. Kết quả cho thấy, Tổng cục đã trả kết quả, thẩm định, phê duyệt 38 báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 1.558 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 66 báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho 455 dự án; 55 phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; 72 đề án bảo vệ môi trường chi tiết…

5 năm qua, với những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện quyết liệt, Đảng bộ Tổng cục Môi trường đã góp phần tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong công tác bảo vệ môi trường. Đó là sự chủ động kiểm soát, giám sát, phòng ngừa được ô nhiễm môi trường, đảm bảo các dự án lớn tiềm ẩn nguy cơ cao về môi trường được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động an toàn, đóng góp cho tăng trưởng. Nhiều mô hình đô thị, nông thôn, khu công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất sinh thái, thân thiện với môi trường xuất hiện. Xu hướng suy giảm nhanh chất lượng môi trường được kiềm chế. Ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra nhưng xu hướng tăng mạnh như trước đây được giảm dần. Vấn đề môi trường đã thu hút, nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội và người dân.

* Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng để bảo vệ môi trường

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, với bối cảnh mới, tình hình mới, Đảng bộ Tổng cục Môi trường quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng cục. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, kiểm soát tốt nguồn ô nhiễm nhằm kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm đảm bảo chất lượng môi trường sống; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế – xã hội.

Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành

Để đạt được mục tiêu này, theo chỉ đạo của đồng chí Võ Tuấn Nhân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT, Đảng bộ Tổng cục Môi trường cần tập trung lãnh đạo Tổng cục xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, tập trung hoàn thành có chất lượng các Quy hoạch về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, quan trắc môi trường đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đảng bộ Tổng cục Môi trường cần tập trung lãnh đạo giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường; tăng cường kiểm soát nguồn ô nhiễm; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tổ chức cảnh báo, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về môi trường; nâng cao năng lực quản lý môi trường, thẩm định đánh giá tác động môi trường, quan trắc, giám sát chất lượng môi trường để từ đó biến “nguy” thành “cơ”; thật sự chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa…

Chú trọng công tác cán bộ, cần đặc biệt coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, giáo dục chính trị – tư tưởng đối với cán bộ đảng viên. Xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, khơi dậy sức sáng tạo để tham mưu, định hướng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn của ngành và tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế có hiệu quả cao.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân lưu ý, cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực và sức chiến đấu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và quần chúng; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Hiện nay, Đảng bộ Tổng cục Môi trường có tổng số 18 Chi bộ trực thuộc, tương ứng với 18 đơn vị trực thuộc Tổng cục. Tính đến ngày 1/6/2020, Đảng bộ Tổng cục Môi trường có tổng số đảng viên là 286 đồng chí (tăng 6,3% so với đầu nhiệm kỳ). Trong đó, có 280 đảng viên chính thức, 6 đảng viên dự bị; chiếm 53,2% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục. Đây là đội quân tiên phong luôn đi đầu trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng cục Môi trường.

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, thường xuyên học tập và làm theo phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống thành một nội dung quan trọng. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỹ thuật, kỷ cương; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt Đảng, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy. Thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục đã đề ra.

(Nguồn Monre.gov.vn)

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.