CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đắk Nông có Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng

0

Vườn quốc gia Tà Đùng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông) vừa công bố quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, hoạt động theo cơ chế tự chủ, chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng.

Trung tâm có chức năng hoạt động du lịch sinh thái và giáo dục môi trường; cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật theo quy định.

Trung tâm chịu trách nhiệm tham mưu lập quy hoạch, kế hoạch quản lý và khai thác du lịch trong Vườn quốc gia Tà Đùng; tham mưu quy hoạch, kế hoạch huy động, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thu được từ việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và các nguồn thu khác của Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.