CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đà Nẵng: Xã hội hóa trong xử lý chất thải y tế

0

UBND TP. Đà Nẵng ban hành văn bản số 1768/UBND-KGVX về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế.

Các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định về công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường y tế, thực hiện truyền thông về quản lý chất thải y tế
Các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định về công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường y tế, thực hiện truyền thông về quản lý chất thải y tế

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cân đối bố trí kinh phí cho các cơ sở y tế công lập thực hiện công tác quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, tăng cường thực hiện xã hội hóa trong xử lý chất thải y tế.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế nhằm đạt mục tiêu về xử lý chất thải y tế đến năm 2020 theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg.

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định về công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường y tế, thực hiện truyền thông về quản lý chất thải y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý chất thải y tế trong cơ sở y tế và các cơ sở xử lý chất thải bên ngoài cơ sở y tế. Thực hiện báo cáo định kỳ về kết quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế, kết quả thực hiện cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố năm 2018.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.