CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đà Nẵng: Triển khai các giải pháp an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng ATTT của Việt Nam

0

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng GCI (Chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu) của Việt Nam.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố này vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng GCI (Chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu) của Việt Nam.

Theo đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý; chỉ định cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin mạng thực hiện công tác tham mưu, thực thi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đồng thời, thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố, bảo vệ hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý; phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT, Tiểu Ban An toàn thông tin thuộc Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng trong giám sát, chia sẻ thông tin, ứng cứu xử lý sự cố.

Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử. 

Cũng theo văn bản trên, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp độc lập, có đủ năng lực để triển khai công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên thuộc quyền quản lý, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá về Sở TT&TT trước ngày 1/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố; ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử.

Bên cạnh đó, chủ động bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị để chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin như mua sắm hệ điều hành, phần mềm phòng chống mã độc có bản quyền; kiểm thử mã nguồn; giám sát, xử lý sự cố… Sử dụng và quản lý thiết bị lưu khóa bí mật (USB token) của chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, chứng thư số, các giải pháp mã hóa của Ban Cơ yếu Chính phủ đúng quy định. Nghiêm túc tuân thủ Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở Thông tin vá Truyền thông có trách nhiệm chủ trì triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố theo cấp độ đã được phê duyệt đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, khi phát hiện các vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND thành phố hoàn thiện cơ chế chính sách về an toàn thông tin mạng, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin; là đầu mối tổng hợp thông tin, số liệu pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực và hợp tác trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng trên địa bàn thành phố phục vụ việc đánh giá, xếp hạng chỉ số GCI của Việt Nam, báo cáo UBND thành phố để cung cấp cho Bộ TT&TT.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT và các đơn vị liên quan triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng trong các cơ sở đào tạo và các trường học trên địa bàn thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu phát triển, khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng.

UBND thành phố cũng giao Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở TT&TTđăng tải thông tin, số liệu của thành phố về pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực và hợp tác an toàn, an ninh mạng trên Cổng thông tin điện tử thành phố để hỗ trợ các tổ chức tra cứu, điều tra, khảo sát, thống kê và xếp hạng.

Trong năm 2018 và đầu năm 2019, ở Việt Nam đã xảy ra vài cuộc tấn công mạng có chủ đich, đánh cắp thông tin bí mật Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy xếp hạng của Việt Nam trong Báo cáo chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu (Global Cybersecurity Index – GCI) còn chưa cao. Theo xếp hạng chưa chính thức tháng 3/2019 (cho giai đoạn 2017-2018), Việt Nam xếp thứ 50/194 quốc gia,vùng lãnh thổ được đánh giá, đứng thứ 5/11 khu vực Đông Nam Á).

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.