CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đà Nẵng tiếp nhận dự án xử lý rác thải từ UNDP

0

UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định tiếp nhận dự án “Xây dựng mô hình thí điểm về quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang”.

Dự án do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ. Thời gian thực hiện từ tháng 5-2020 đến tháng 9-2022.

Tổng vốn đầu tư của dự án gần 3,5 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại từ UNDP hơn 1,5 tỷ đồng; vốn đối ứng của thành phố 480 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp cơ sở vật chất có sẵn và một phần kinh phí sự nghiệp môi trường được cấp cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hàng năm; cấp vốn dự án thông qua đầu tư trang thiết bị khoảng 1,5 tỷ đồng theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 11-4-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành “Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đến năm 2025”.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.