CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Cung cấp thông tin số liệu và Báo cáo hiện trạng công tác bảo vệ môi trường làng nghề

0

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Ngày 19/4/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1796/BTNMT-TCMT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị cung cấp số liệu về làng nghề hiện nay và văn bản số 1797/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo hiện trạng công tác bảo vệ môi trường làng nghề.

Tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan quản lý nhà nước về làng nghề, ngành nghề truyền thống tại Trung ương. Để có cơ sở thống nhất số liệu về các làng nghề, tổng hợp báo cáo phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các kỳ họp của Quốc hội, trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp số liệu về các làng nghề được công nhận và các làng nghề chưa được công nhận trên phạm vi cả nước và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 20 tháng 4 năm 2019 theo địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

  1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các làng nghề, trong đó cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; áp dụng các công cụ, biện pháp để kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động xả thải của các làng nghề, của cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn để giải quyết kịp thời các vấn đề môi trường bức xúc, phòng ngừa, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường
  2. Báo cáo hiện trạng về công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề trong giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn quản lý, trong đó tập trung làm rõ các kết quả đạt được, chưa đạt được, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 25 tháng 4 năm 2019 theo địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cổng TTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.