CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Công tác bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề tinh Bình Định

0

Theo quy hoạch, tỉnh Bình Định có tổng cộng 07 KCN (4 KCN đã đi vào hoạt động); 52/63 CCN đã đi vào hoạt động; 67 làng nghề.

Về khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN)

Theo quy hoạch, tỉnh Bình Định có tổng cộng 07 KCN, trong đó có 04 KCN đã đi vào hoạt động (bao gồm cả KKT Nhơn Hội), cả 4 khu này đều đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động, 3 trong số 4 khu đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải và kết nối dữ liệu về sở TNMT

Về cụm công nghiệp (CCN)

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 52/63 CCN đã đi vào hoạt động; trong đó có 22 CCN đã lập hồ sơ môi trường; 24 CCN đã bố trí cơ sở sản xuất lấp đầy trên 50% diện tích (trong đó có 13 CCN có tỷ lệ lấp đầy 100%). Đến nay có 7/52 CCN đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng công suất 2.300 m3/ngày đêm; trong đó có 3/7 CCN đã vận hành, có 4/7 CCN chưa có đủ lượng nước thải phát sinh để vận hành hệ thống; các CCN còn lại tỷ lệ lấp đầy chưa đạt quy mô thiết kế và loại hình hoạt động phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt

Về Làng nghề

Trên địa bàn tỉnh Bình định hiện có 67 làng nghề, trong đó tập trung chủ yếu là chế biến nông sản, thực phẩm (khoảng 22 làng nghề), thủ công mỹ nghệ, tái chế kim loại và đa phần các hộ sản xuất có quy mô nhỏ, lượng chất thải phát sinh không lớn nên mức độ ô nhiễm tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh không cao. Tình trạng ô nhiễm chủ yếu tập trung tại một số làng nghề chế biến thực phẩm như sản xuất bún, bánh tráng, chế biến tinh bột mì, thuỷ hải sản,…Hiện nay mới chỉ có 01 làng nghề bún tươi Ngãi Chánh, xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn đã đầu tư hoàn thiện HTXLNT với công suất 120 m3/ngày đêm từ nguồn vốn Chương trình Tăng trưởng xanh; 01 làng nghề cá cơm Mỹ An, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương lập dự án xây dựng HTXLNT. Các làng nghề khác đều chưa có giải pháp, hạ tầng BVMT, nước thải phát sinh đều chưa qua xử lý và xả thải thẳng ra môi trường tiếp nhận và là nguyên nhân chính gây ô nhiễm MT nước ngầm tại một số làng nghề chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.