CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia

0

Mục tiêu nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (Điều 128 Khoản 2); đảm bảo sự thống nhất giữa nhiều CSDL của bộ, ngành, địa phương đổi với các dữ liệu môi trường; đảm bảo kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và đô thị thông minh; đồng thời đáp ứng giải quyết dịch vụ công, các thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc hoàn thiện đến đâu, kết nối và chia sẻ ngay đến đó.

Phạm vi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia gồm tập hợp các dữ liệu Báo cáo và số liệu về sự cố môi trường; khu vực bị ô nhiễm, nhạy cảm, suy thoái môi trường, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; kết quả giải quyết bồi thường thiệt hại, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường được cơ quản nhà nước có thẩm quyền giải quyết; Báo cáo, số liệu, các quyết định về thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm hành chính trong công tác bảo vệ môi trường; Báo cáo hiện trạng môi trường các cấp; báo cáo và số liệu về quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển; Báo cáo và số liệu về công tác bảo vệ môi trường các cấp; Báo cáo và số liệu quan trắc chất lượng môi trường; quan trắc phát thải từ các loại nguồn thải; Báo cáo và số liệu về cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về môi trường; Danh sách và thông tin chi tiết về các khu bảo tồn đa dạng sinh học, các khu bảo tồn thiên nhiên; danh mục các loài hoang dã, loài bị đe doạ tuyệt chủng, loài bị tuyệt chủng trong tự nhiên, loài đặc hữu, loài di cư, loài ngoai lai, loài ngoại lai xâm hai, loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài trong sách đỏ Việt Nam; Danh mục và báo cáo các dự án, nhiệm vụ, đề tài về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương thực hiện từ các nguồn ngân sách nhà nước và hỗ trợ quốc tế; Dữ liệu chủ là: Đối tượng, vị trí địa lý; thông tin môi trường, thông tin liên quan; thời gian thu nhận; chất lượng; nguồn gốc dữ liệu; Danh mục dữ liệu dùng chung.

Đối tượng và mục đích sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường: Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia được xây dựng, quản lý đồng bộ thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo sự lâu dài, toàn vẹn, an toàn an ninh dữ liệu; Dễ dàng, thuận tiện sử dụng và kết nối, liên thông đến nhiều nguồn dữ liệu tại các cơ quan khác nhau; Cung cấp các dịch vụ, ứng dụng hiện đại phục vụ việc khai thác, sử dụng dữ liệu theo nhiều cách khác nhau; Là nguồn thông tin mang tính chất nền tảng, cơ bản, rất hữu ích và có giá trị cho các Bộ, ngành địa phương thực hiện công tác quản lý, các nhiệm vụ chuyên môn, hỗ trợ công tác dự báo, ra quyết định.

Cá nhân, tổ chức cung cấp, khai thác sử dụng dữ liệu môi trường: Tham gia cung cấp, theo dõi, tiếp cận thông tin dữ liệu về môi trường một cách chính thống, dễ dàng; được cung cấp, khai thác thông tin theo quy định.

Nguồn thông tin sẽ xây dựng và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng thu thập thông tin, dữ liệu môi trường từ nguồn thông tin, dữ liệu do Bộ quản lý;

Các bộ, ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành có liên quan thu thập, cập nhật dữ liệu về môi trường thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành;

UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành có liên quan thu thập, cập nhật dữ liệu về môi trường thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Phương thức chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Bắt buộc chia sẻ theo mặc định: Kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu quốc gia, của các bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP), nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP); Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng Dữ liệu quốc gia…; Cung cấp dữ liệu trực tiếp ….

Chia sẻ theo yêu cầu đặc thù: Cung cấp dữ liệu trực tuyến cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo quy định của pháp luật qua Cổng Thông tin đất đai quốc gia; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng dữ liệu và Cổng dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường; Cổng dữ liệu Quốc gia; Cung cấp dữ liệu trực tiếp ….

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.