CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Chi bộ Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Chi bộ.

0

Những năm qua, công tác tư tưởng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;  coi trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; chống chủ nghĩa cá nhân; chỉ đạo, tổ chức triển khai và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó với quyết tâm thực hiện có hiệu quả NQTW 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chi bộ TT Thông tin & Dữ liệu môi trường đã thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng và đồng bộ các giải pháp sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò của chính quyền cơ sở, đẩy mạnh công tác tư tưởng trong tình hình mới. Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng và cấp bách hiện nay. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng của cấp ủy vừa có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, vừa góp phần “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Ngoài ra, đạo đức, lối sống Tây hóa đang có điều kiện thuận lợi xâm nhập và tác động mạnh mẽ tới đời sống xã hội, nhất là đối với lớp trẻ. Do đó, phải thường xuyên sơ kết, tổng kết việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; Thực tiễn mới đòi hỏi phải có tư duy lý luận mới. Tuy nhiên, trên thực tế lý luận và thực tiễn còn khoảng cách quá lớn, nói và làm, học và hành về đạo đức cách mạng còn có nhiều sự khác biệt. Để rèn luyện, nâng cao đạo đức, lối sống và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng, ngay trong công tác lý luận của Đảng đã phải lý giải một cách thấu đáo những vấn đề: đạo đức cách mạng ngày nay? Hành vi đạo đức đúng đắn của cán bộ, đảng viên? Chống suy thoái đạo đức, lối sống ? Vì đó không chỉ là những vấn đề của đạo đức mà chính là vấn đề tư tưởng trong cán bộ, đảng viên cần giải đáp, tháo gỡ. Đồng thời, công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay cần phân tích, đánh giá, dự báo được những tác động của biến đổi chính trị, xã hội trong nước, quốc tế để định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên kịp thời, phù hợp. Việc ban hành Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ cũng có ý nghĩa quan trọng. Theo đó, Chi bộ đã chỉ đạo nghiêm túc, niêm yết công khai chuẩn mực đạo đức tại trụ sở cơ quan. Qua thực hiện, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng lên, năng lực công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị được nâng lên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, tính tiên phong, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Gắn công tác tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phức tạp góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp.

Mở rộng dân chủ, phát huy tự do tư tưởng, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật phát ngôn theo quy định. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết cấp ủy, đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên đổi mới phương pháp nắm tư tưởng đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và khả năng nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, biện pháp lãnh chỉ đạo công tác quản lý chính trị, tư tưởng sát, đúng. Hiện nay, bùng nổ công nghệ thông tin, mạng xã hội, báo chí, vv… do đó việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật phát ngôn theo quy định là cần thiết. Đồng thời, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông nhằm phổ biến tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên, các quy định, quan điểm, chủ trương và biện pháp của Đảng về ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; giúp cán bộ, đảng viên hiểu đúng về phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống.

Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chính sách, pháp luật. Chú trọng phát huy trách nhiệm chính trị của từng đảng viên trong tự quản lý về chính trị, tư tưởng, bảo đảm không có những lời nói, hành động trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công tác tuyên truyền, đã chú trọng việc nêu gương những người tốt, việc tốt; những tấm gương tiêu biểu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị theo đúng tinh thần Quy định 101-QĐ/TW của Ban bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác vận động quần chúng, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên khẳng định mình trong thực tiễn. Qua đó, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng, chủ động phát hiện, phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái. Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, nâng cao khả năng tự đề kháng, đủ sức chống lại “tự suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách hiện nay.

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, sinh hoạt nền nếp, mà trong đó các cán bộ đảng viên có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức tư tưởng đến hành động thể hiện trong công tác chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống; quan hệ giao tiếp, ứng xử; chấp hành nội quy, quy chế; bổ sung và hoàn thiện thang giá trị đạo đức với các phẩm chất đạo đức cơ bản của cán bộ, đảng viên theo các tiêu chí: cần, kiêm, liêm, chính, chí công, vô tư; sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; ham học hỏi, cầu tiến bộ, biết trọng dụng hiền tài; Có thể nói, xây dựng môi trường làm việc mà trong đó, toàn thể đội ngũ lãnh đạo và cán bộ đảng viên luôn có thái độ nghiêm túc, tôn trọng, đoàn kết, thống nhất, say mê, sáng tạo, trách nhiệm với công việc là thành quả rất đáng tự hào của Chi bộ Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường./.

ThS. Hà Thị Minh Chúc

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.