CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Chất lượng môi trường không khí và nước Quý I năm 2020

0

Ngày 25/6, Tổng cục Môi trường đã có báo cáo về chất lượng môi trường không khí và nước Quý I năm 2020 tại khu vực phía Bắc và khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Báo cáo, chất lượng môi trường không khí được đánh giá dựa trên kết quả quan trắc tại 64 điểm quan trắc (31 điểm quan trắc khu vực phía Bắc; 33 điểm quan trắc miền Trung và Tây Nguyên); chất lượng môi trường nước đánh giá dựa trên kết quả quan trắc trên 05 lưu vực sông (LVS) khu vực phía Bắc và 02 LVS khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chất lượng môi trường không khí quý I năm 2020 chịu ảnh hưởng mạnh của yếu tố xã hội, môi trường không khí được cải thiện so với thời điểm quan trắc cuối năm 2019, tuy nhiên, cục bộ tại một vài thời điểm, giá trị TSP (tổng bụi lơ lửng) vượt ngưỡng theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB1h), tập trung ở các trục đường giao thông, khu vực có hoạt động xây dựng hoặc gần các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp. Các thông số NO2, SO2, đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (TB1h).

Chất lượng môi trường nước mặt trên các LVS quý I năm 2020 khá tốt với 76% số điểm quan trắc giá trị WQI đạt ở mức tốt đến rất tốt (WQI>76), 16% số điểm quan trắc ở mức trung bình và 10% số điểm quan trắc còn lại ở mức kém đến xấu (WQI:10-25), nước sông bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý, cần được theo dõi thường xuyên, tập trung trên một số đoạn sông thuộc LVS Cầu và LVS Nhuệ -Đáy.

Kết quả quan trắc quý I/2020 cho thấy, ô nhiễm vẫn tiếp diễn trên các điểm nóng về môi trường điểm Cầu Đào Xá trên sông Ngũ Huyện Khê, khu vực suối Loàng, suối Bóng Tối, suối Cam Giá trên LVS Cầu; từ Ngĩa Đô đễn điểm Cầu Sét trên các sông nội thành Hà Nội trên LVS Nhuệ Đáy, thậm chí có xu hướng tăng như đoạn sông Cầu qua Bắc Ninh-Bắc Giang. Trên các đoạn sông chảy qua khu vực tập trung dân cư đông (sông Lam, đoạn qua Tp. Vinh; sông Hương đoạn chảy qua Tp. Huế – Khu vực chợ Đông Ba; sông Thu Bồn đoạn chảy qua chợ bến cá Cẩm Hòa – Quảng Nam, …) chất lượng môi trường nước sông bị suy giảm so với các đoạn sông khác, tuy nhiên nước sông vẫn sử dụng được cho mục đích tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản và cac mục đích tương đương khác.

Xem chi tiết báo cáo tại đây./.
Nguồn Vea.gov.vn
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.