CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TT&TT: Công bố bộ chỉ số Đô thị thông minh giai đoạn đến năm 2025

0

Ngày 13/9, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký văn bản công bố Bộ chỉ số (KPI) đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, bộ chỉ số (KPI) đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) được xây dựng phù hợp định hướng và mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam có tham khảo các bộ chỉ số của các tổ chức chuẩn hóa quốc tế (ISO/IEC, ITU-T…)  cũng như được đúc kết kinh nghiệm xây dựng, triển khai của một số nước trong khu vực có điều kiện tương đồng với Việt Nam. Bộ chỉ số đã tham khảo dựa trên các bộ chỉ số đã được ban hành, sử dụng của một số địa phương, doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu và triển khai xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam.

Phiên bản 1.0 của bộ chỉ số gồm các chỉ số cơ bản nhất phù hợp với giai đoạn khởi đầu xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam, trong đó tập trung đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong các hoạt động của đô thị. Với các đô thị mới bắt đầu nghiên cứu, xây dựng đô thị thông minh, bộ chỉ số này sẽ giúp chính quyền đô thị xác định điểm xuất phát ban đầu của đô thị, đích đến của việc phát triển đô thị thông minh, đồng thời là cơ sở để xây dựng kế hoạch tổng thể hay dự án cụ thể.

Ngoài ra, bộ chỉ số này cũng sẽ giúp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình xây dựng đô thị thông minh. Với các đô thị đã và đang triển khai đô thị thông minh, bộ chỉ số này được chính quyền sử dụng để theo dõi, kiểm soát sự phát triển của đô thị theo những mục tiêu đã xác định của giai đoạn cũng như hướng đến nâng mức độ phát triển đô thị.

Bộ TT&TT sẽ định kỳ rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ số cho phù hợp với thực tiễn trên cơ sở tổng kết thực tế triển khai và đề xuất của các địa phương.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.