CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT xếp thứ 7 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

0

Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, năm 2019, Chỉ số CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 84.78 điểm, xếp thứ 7/17 các Bộ và cơ quan ngang Bộ.

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các thành phố trực thuộc Trung ương.

Điểm cầu Bộ TN&MT tham dự Hội nghị. Ảnh: Thu Trang

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đánh giá: Các Bộ đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC tại đơn vị để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ. Nhiều hoạt động CCHC của các Bộ đạt kết quả tốt, trong đó đã triển khai thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – là những sáng kiến có hiệu quả, góp phần đẩy mạnh CCHC trong năm vừa qua. Tình trạng không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thực hiện quá hạn nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tiếp tục giảm đáng kể. Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ” năm 2019 cũng tăng so với năm 2018. Chỉ số “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước” và “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức” đã tăng lên đáng kể trong năm 2018…

Theo Báo cáo Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2019, Bộ TN&MT xếp thứ 7 trong tổng số 17 Bộ và cơ quan ngang Bộ, với số điểm là 84.78, tăng 2.26 điểm so với năm 2018, trong đó nhiều nội dung CCHC tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, Bộ TN&MT đạt điểm tối đa – 9 điểm, xếp hạng cao nhất cùng với 8 Bộ và cơ quan ngang bộ khác.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Bộ TN&MT xếp thứ 5 trong tổng số 17 Bộ, cơ quan ngang Bộ, đạt 11.03 điểm trên điểm tối đa 12.5.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, năm 2019, Bộ TN&MT đạt 87.75 điểm. Đây là điểm số cao nhất đối với nội dung này kể từ năm 2012.

Về hiện đại hóa hành chính, giá trị trung bình của chỉ số thành phần này là 89.64%. Bộ TN&MT cùng với 7 Bộ khác có chỉ số thành phần trên 90%. Trong đó, Bộ TN&MT xếp thứ 4 với 13.48 điểm trên điểm tối đa 14.5.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.