CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT – VUSTA: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025

0

Chiều 9/01, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2020 – 2025.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam) chủ trì Lễ ký kết. Tham dự buổi Lễ về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có các Thứ trưởng: Trần Quý Kiên, Võ Tuấn Nhân cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ ký chiều 9/1

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường đặt yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) một cách toàn diện, do đó cần có sự hợp tác, đồng hành của đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia để cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ cán bộ KH&CN thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KH&CN nghệ phục vụ công tác quản lý của Ngành.

“Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn, việc hợp tác giữa hai cơ quan phải được xây dựng và thực hiện trên tinh thần mới, hành động mới; để thông qua việc ký kết sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên Hội Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định, việc hợp tác sẽ tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; truyền thông và phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam trong các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

Bản ký kết đã phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện cho từng đơn vị. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam thống nhất nội dung, kế hoạch hằng năm; chỉ đạo, kiểm tra, tạo điều kiện cần thiết cho các hoạt động trong phạm vi nội dung Chương trình phối hợp này.

Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các liên hiệp hội địa phương, các tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp trên địa bàn tỉnh, thành phố; chủ trì, phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam tham vấn, lấy ý kiến đóng góp của các hội viên, tổ chức trực thuộc trong xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí để Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, tổ chức trực thuộc tích cực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội và triển khai công tác bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đồng thời có các hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các tập thể và cá nhân của Liên hiệp Hội Việt Nam các cấp có đóng góp và thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình này và trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên Hội Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2020 – 2025.

Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Chỉ đạo, hướng dẫn các hội khoa học và kỹ thuật chuyên ngành toàn quốc, các liên hiệp hội địa phương, các tổ chức KH&CN trực thuộc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tại các địa phương xây dựng Kế hoạch phối hợp để triển khai thực hiện Chương trình này; Chủ động đề xuất và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong triển khai các nội dung của Chương trình.

Phát động và chỉ đạo thực hiện phong trào khuyến khích các nhà khoa học của các hội thành viên các cấp, tổ chức trực thuộc tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thường xuyên thông tin, trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong triển khai các nội dung của Chương trình; cử chuyên gia, các nhà khoa học của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia hỗ trợ về kỹ thuật và pháp lý cho các hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chỉ đạo thống nhất các hội thành viên, các liên hiệp hội địa phương và tổ chức trực thuộc thực hiện các nội dung đã ký kết; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, giám sát hoạt động; có hình thức thi đua khen thưởng kịp đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo vea.gov.vn
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.