CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

0

Ngày 9/5, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp.

Báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ TN&MT trong thời gian qua, ông Phạm Tân Tuyến, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT, cho biết: Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đối với nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Bộ TN&MT đã tiếp tục tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai, thực hiện nhiều nhiệm vụ để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

cong-tac-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh2.jpg

Ông Phạm Tân Tuyến, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT, báo cáo kết quả công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính đầu năm 2024.

Theo đó, về cải cách quy định thủ tục hành chính, Bộ TN&MT đã thực hiện đầy đủ, đánh giá kỹ lưỡng tác động thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng pháp luật, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm Bộ đã thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính tại 3 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản; Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Dự thảo Nghị định quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Đồng thời, Bộ TN&MT cũng đã tổ chức thẩm định 3 dự thảo Thông tư.

Trong lĩnh vực cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính, về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tính đến ngày 7/5/2024, Bộ TN&MT đang xử lý tổng số 3.862 hồ sơ thủ tục hành chính, gồm 1.313 hồ sơ chuyển tiếp năm 2023 và 2.549 hồ sơ mới năm 2024. Trong đó, các đơn vị đã giải quyết và trả kết quả cấp phép cho 2.409 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn thành 62,4%, với 2.388 hồ sơ trả kết quả đúng hạn (đạt tỷ lệ 97,1%) và 71 hồ sơ trả quá hạn (đạt tỷ lệ 2,9 %). Hiện tại, Bộ đang tiếp tục giải quyết 1.453 hồ sơ.

cong-tac-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh1.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp

Về kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Bộ tiếp tục vận hành, cung cấp 88 Dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, 36 dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình. Đồng thời, Bộ đã tích hợp, cung cấp 86/88 dịch vụ công trực tuyến trên Công Dịch vụ công quốc gia.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ TN&MT đã tiếp nhận và xử lý tổng cộng 1.876 hồ sơ giải quyết quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Về vấn đề số hoá hồ sơ, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ TN&MT đều được trình ký số, phát hành theo quy định pháp luật về công tác văn thư. Đồng thời, Bộ đã thực hiện trả cả bản giấy và bản điện tử cho tổ chức, cá nhân.

Về việc hợp nhất, kết nối các hệ thống phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, Bộ đã triển khai hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Bộ; đồng thời, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hiện tại, Bộ đang tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ trong dự án đầu tư Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1). Đồng thời, đẩy mạnh tiến độ hoàn thành việc thiết lập và kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ. với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về tiếp nhận, xử lý phản ảnh kiến nghị, trong 4 tháng đầu năm, Bộ TN&MT đã tiếp nhận và xử lý tổng cộng 675 phản ánh kiến nghị thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Đến nay, Bộ đã xử lý công khai 328 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 140 phản ánh kiến nghị, trả lại 92 phản ánh kiến nghị và chuyển cơ quan khác 115 phản ánh kiến nghị.

cong-tac-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh4.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT đều đồng tình với báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong đầu năm 2024, đồng thời, đề xuất, đưa ra các kiến nghị, vướng mắc cần Thứ trưởng chỉ đạo để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp,  Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên nhất trí với báo cáo của Văn phòng Bộ TN&MT về công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua. Thứ trưởng đánh giá việc quản lý văn bản đến và đi, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng đã được thực hiện tương đối tốt, qua đó, đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, đảm bảo chất lượng hoạt động này.

Ngoài ra, tỷ lệ hoàn thành thủ tục hành chính cũng là một chỉ tiêu rất quan trọng. Đối với các lĩnh vực Môi trường, Địa chất – Khoáng sản và một vài lĩnh vực nữa có số lượng hồ sơ nhiều, Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu các đơn bố trí cán bộ, không để chậm xử lý quá lâu, trừ một vài trường hợp đặc biệt phức tạp.

Với những lĩnh vực có thủ tục đang thực hiện toàn trình, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị đẩy mạnh số lượng yêu cầu toàn trình, nâng tỷ lệ lên 100%. Với các thủ tục khó, phức tạp, như cấp phép tài nguyên, thẩm định tác động môi trường, cấp phép xả thải, cấp phép khai thác tài nguyên biển, sử dụng khu vực biển, cần lấy ý kiến cơ quan liên quan, tìm cách để đơn giản hoá các thủ tục.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học có báo cáo về việc thực hiện 2 nhiệm vụ thủ tục hành chính có liên quan tới Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel và cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu, không vì mục đích thương mại.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh, Bộ TN&MT đang xếp vị trí thứ 5 về cải cách hành chính, thứ 3 về chuyển đổi số, do đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành để nâng xếp hạng về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.