CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch xây dựng, trình ban hành các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN

0

Năm 2020, Bộ TN&MT sẽ xây dựng để ban hành 11 Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ TN&MT.

​Ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 2214/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Cụ thể, trong Quý III và Quý IV năm 2020, Bộ trưởng Bộ TN&MT giao các Tổng cục, Cục, Vụ, Trung tâm trực thuộc Bộ chủ trì xây dựng, trình ban hành các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực của Bộ.

Về lĩnh vực môi trường, trong tháng 11/2020, Bộ trưởng giao Tổng cục Môi trường chủ trì  xây dựng 02 Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đặc thù thuộc lĩnh vực môi trường và lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đối với các sự nghiệp công gồm: Thống kê môi trường quốc gia; quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường quốc gia và liên tỉnh có tính chất chi thường xuyên thuộc trách nhiệm của Bộ TN&MT theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học; xây dựng danh mục, chương trình bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; biên soạn sách Đỏ Việt Nam; quan trắc về đa dạng sinh học quốc gia.

Cũng trong tháng 11/2020, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì xây dựng Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đào tạo về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT gồm các dịch vụ: Đào tạo cao đẳng; đào tạo liên thông cao đẳng – đại học; đào tạo đại học; đào tạo sau đại học; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ TN&MT.

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT gồm các dịch vụ hoạt động nghiên cứu cơ bản khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ TN&MT; hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao thuộc trách nhiệm của Bộ TN&MT; hoạt động khoa học và công nghệ khác: Thông tin, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì xây dựng Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đặc thù lĩnh vực biển và hải đảo gồm các dịch vụ: Hoạt động tàu đo đạc, khảo sát biển; đánh giá tiềm năng của các vùng biển, hải đảo của Việt Nam.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường chủ trì xây dựng Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin, truyền thông về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT gồm các dịch vụ: Vận hành, cập nhật CSDL; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; giám sát đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công nghệ thông tin của Bộ TN&MT; thông tin, tuyên truyền về TN&MT.

Trong tháng 10/2020, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì xây dựng Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đặc thù thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản gồm các dịch vụ: Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Trung ương; bảo tàng địa chất khoáng sản.

Cục Biến đổi khí hậu chủ trì xây dựng Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đặc thù thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu gồm các dịch vụ: Giám sát biến đổi khí hậu; đánh giá khí hậu quốc gia; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; thực hiện xây dựng hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính quốc gia.

Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng chủ trì xây dựng Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT gồm các dịch vụ SNC thuộc lĩnh vực y tế được quy định tại Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 9/2020, Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì xây dựng Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về Giám sát tài nguyên nước quốc gia; Cục Viễn thám quốc gia chủ trì xây dựng Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước Giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bằng công nghệ viễn thám.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 2214/QĐ-BTNMT, Bộ trưởng Bộ TN&MT giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, trình ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT hướng dẫn việc xây dựng “Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ TN&MT , hoàn thành trong tháng 11 năm 2019.

Ngoài ra, các nội dung khác tại Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường vẫn giữ nguyên hiệu lực.

vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.