CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT: Đảm bảo yêu cầu và lộ trình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

0

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành các nội dung nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện tại các Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018, Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ; đảm bảo yêu cầu và lộ trình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Hiện số lượng thủ tục đã triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia là 16/18 thủ tục, trong đó 04 thủ tục hành chính (TTHC) đã chính thức kết nối từ năm 2016, 07 TTHC chính thức kết nối từ ngày 31/7/2018, 03 TTHC chính thức kết nối từ ngày 28/12/2018, 02 TTHC chính thức kết nối từ ngày 25/01/2019.

Để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2017 Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện, liên thông các TTHC góp phần thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Bộ đã rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 8 năm 2018 và công bố tại Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2018, trong đó sửa đổi các TTHC liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Đến nay, hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được nâng cấp, hoàn thành kết nối chính thức 05 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ với Cổng thông tin một cửa quốc gia theo Cơ chế một cửa quốc gia theo đúng kế hoạch.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phê duyệt Dự án “Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN tại Bộ (giai đoạn 2016 – 2020)”; ban hành Kế hoạch hành động chi tiết thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2019-2020 thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tích cực tổ chức rà soát, công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó Bộ đã đề xuất cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành, đạt 51,3%; đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 14/15 TTHC, đạt 93,3%, trong đó: Bãi bỏ 07 TTHC, đơn giản hóa 07 TTHC. Đến ngày 14 tháng 8 năm 2018, Bộ đã bãi bỏ 03 TTHC liên quan đến đăng ký xuất, nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô dôn và sửa đổi 06 TTHC (cấp Trung ương), 03 TTHC (cấp địa phương) liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 8 năm 2018 và Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2018. Bộ đã đề xuất với Chính phủ bỏ 02 TTHC, sửa 01 TTHC liên quan đến lĩnh vực môi trường tại 02 dự thảo Nghị định đã trình Chính phủ: (i) Nghị định sửa đổi sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, (ii) Nghị định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Luật Đo đạc và bản đồ cũng đã bãi bỏ 01 TTHC, hiện Bộ đang xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ sẽ thay thế Nghị định số 45/2015/NĐ-CP….

Về cơ bản đến nay, Bộ đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu về đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh 13%, TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành 44% so với yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao..

Bên cạnh đó, Bộ thường xuyên hướng dẫn, nâng cao năng lực hoạt động kiểm tra chuyên ngành cho các đơn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Bộ đã chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Tổng cục Môi trường hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công khai kết quả cấp Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Tổng cục Hải quan công khai kết quả cấp Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành và phục vụ công tác chuyên môn của Cơ quan Hải quan; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan cập nhật, công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, phục vụ công khai hoá, minh bạch hoá thông tin, phản biện xã hội. Thường xuyên tuyên truyền và bố trí nhân lực hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các TTHC theo Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời phổ biến, hướng dẫn, trao đổi thông tin, giải đáp vướng mắc trong thực thi các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và các đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại của Bộ. Trong đó, về công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ sẽ tập trung vào xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định về quy trình, thủ tục thực hiện các TTHC cho phù hợp với việc chuyển đổi từ thực hiện thủ công (hồ sơ giấy) sang điện tử hóa, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung những mặt hàng có thay đổi, phát sinh trên thực tế vào Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh thuộc diện kiểm tra chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chuyên ngành của Bộ, bảo đảm phù hợp, thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

Về việc xây dựng, triển khai hệ thống công nghệ thông tin, tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Tổng cục Hải quan, các Bộ ngành liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cấp, hoàn thiện, triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc đối với các TTHC đã chính thức kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia tại các cảng biển, cảng hàng không theo hướng dẫn, quy định của Ủy ban chỉ đạo quốc gia, đảm bảo yêu cầu và lộ trình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Đối với việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, Bộ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo Cơ chế một cửa quốc gia đúng quy định; tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các TTHC theo Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ, các địa phương và các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, trao đổi thông tin, giải đáp vướng mắc trong thực thi các quy định mới sửa đổi, bổ sung của Bộ, Chính phủ ban hành về quản lý, kiểm tra chuyên ngành cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và các đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ…

Theo Monre

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.